Generalforsamling 2006
 


Referat fra Bylaugets generalforsamling den 22. marts 2006 kl. 19.30 i Appenæs Forsamlingshus.

Punkt 1. Susanne Lundvald vælges til dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Punkt 2. Oldermand Jesper Hyllested aflægger beretning og nævner her, at baronen på Gavnø ønsker at beplante området ved Udsigtsbakken med frugttræer. Naturfredningsnævnet har indgået forlig med baronen gående ud på, at han undlader at beplante et stykke på ca. 1 ha ved parkeringspladsen for enden af Appenæs Bygade. Bylauget har sendt en anke til amtsrådet over den påtænkte beplantning. Steen Fugl læste anken op.Oldermanden omtalte endvidere den nyanlagte sti på byjorden langs Susåen og viste billeder fra indvielsen.
Naturpleje i Sandbakken, hvor Næstved kommune hjælper med græsslåning og træbeskæring, og bestyrelsen og andre frivillige giver en hjælpende hånd.
Agenda 21 projektet omtales. Der er fremstillet og opsat fuglekasser af en klasse på Sct. Jørgens skole, plantet nøddebuske, vilde æbletræer og lagt store kampesten til leg samt fremstillet infotavler.
Karen Terkelsen gennemgik infotavlerne, som snart bliver opsat ved indgangen til Sandbakken og formentlig ved Mindestenen.
Af fremtidige aktiviteter nævnes, at stien ved Susåen skal have topdressing. Roserne på Sandbakken skal beskæres. Tjæreovnen påtænkes renoveret, pris ca. 18000 kr. Der er sendt ansøgning til Bygningsbevaringsfonden om tilskud.
Jesper forsøger at få Næstved kommune til at ordne det lave stistykke fra havnen til cementstøberigrunden.
Beretningen godkendes ved håndsoprækning – ingen stemmer imod.

Punkt 3. Karen Terkelsen fremlægger regnskab.
Der spørges, om man havde indhentet andre tilbud på stianlægget. Svaret er ja, det var dog væsentligt dyrere end det valgte.
Der ønskes hundeaffaldsstativ ved Hedetoften.
Der opfordres til, at flere grundejerforeninger indmelder sig kollektivt, idet kun ca. 1/3 af de mulige individuelle medlemmer betaler kontingent.
Der stilles spørgsmål om leje for bådplads, hvor man ønsker en symbolsk betaling.

Punkt 4. Ingen forslag.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent. Der fastholdes 60 kr for individuelle medlemmer og 40 kr for kollektive medlemmer.

Punkt 6. Jesper Hyllested genvælges som oldermand.

Punkt 7. Valg af laugsmedlemmer og suppleanter.
Grethe Andersen og John Lindegaard Jensen er på valg. Grethe Andersen genvælges for 2 år. John har ikke givet tilsagn om genvalg. Bent Hartmann vælges for 2 år.
Ole Amundsen genvælges som suppleant. Grethe Schou vælges som suppleant.

Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Vagn Gjerløff genvælges som revisor og Poul Erik Hansen genvælges som revisorsuppleant.

Punkt 9. Eventuelt. Der omtales asfaltfabrikken, som skal skal flyttes til Ydernæs. Frygt for støj – og støvgener. Jesper frygter eventuelle vindmøller i området.

37 personer var til stede på generalforsamlingen.

Sekretær
Grethe Andersen
20-4-2006