Generalforsamling 2007


Referat fra generalforsamling i Appenæs Bylaug den 7. marts 2007 kl. 19.30 i Vejlø Sognegård.

1. Valg af dirigent.
Valdemar Søndergård vælges til dirigent og fastslår, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag med dagsorden forskellige steder i området. En enkelt indvending da girokortene først er uddelt for en uge siden. Indvendingen afvises, da indkaldelsen er foregået efter vedtægterne ved opslag med mindst 14 dages varsel. V. S. gennemgår vedtægterne for generalforsamlingen.


2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Oldermand Jesper Hyllested fortæller, at generalforsamlingen af økonomiske årsager er flyttet til Sognegården.
Affaldsindsamlingen sidste år blev aflyst på grund af fugleinfluenza. I år finder Danmarks Naturfredningsforenings “Ren dag” sted den 15. april, og J. H. opfordrer til, at der melder sig en tovholder.
6. maj 2006 indviedes de to skilte Appenæsskiltet og Sandbakkeskiltet samtidig med, at man markerede afslutningen på Bylaugets Agenda 21-projekt.
Sagen med baronens frugtplantage og Bylaugets skrivelse i forbindelse hermed, som resulterede i en mindskelse af beplantningen på 10 % i ud over det areal, som Gavnø har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at friholde, omtales.
Dispensationsansøgning for byggeri ud over Bylaugets sti omtales.
Afspærringen af Jakobshavn. i. J. H. har talt med Næstved kommune, som arbejder med sagen.
Der er foretaget oprydning på Sandbakken og sat trådhegn om de nyplantede træer og buske. Endvidere har Susågården sat dyrehegn op.
De vilde hybenroser i Sandhakken breder sig uhæmmet og fremover vil det sandsynligvis blive påkrævet at få professionel hjælp til at bekæmpe dem.
Set. Jørgens skole har fremstillet 3 uglekasser. De to er ophængt i Sandbakken med 500 m’s afstand. Den 3. uglekasse er foræret til Naturskolen i Svenstrup.
Jesper Hyllested takkede Teknisk Forvaltning og Susågården for det gode samarbejde.
Der er kommet grus-”topdressing” på stieme ved Fjorden og Sandbakken.
En lodsejer ved Susåen har bedt Bylauget om tilladelse til at fælde enkelte træer og buske på byjorden. Den pågældende ]odsejer aftaler nærmere herom med Karen Terkelsen.
Der er behov for oprydning på Fjordstien, hvor der er smidt en del affald.
Bylauget har fra Bybevarelsesfonden fået 18.750 kr. til renovering af tjæreovnen, som er i meget dårlig stand. Tjæreovnen bliver renoveret i samarbejde med EUC.
Bylauget har en hjemmeside, hvor der løbende lægges ting ind: www.appenaes.dk
Grundejerforeningen Plantevej har meldt sig kollektivt ind.
J. H. takker for, at mange deltager i det praktiske arbejde.
Beretningen godkendes uden kommentarer.


3. Aflæggelse af regnskab, der er underskrevet af revisor og bestyrelse. 
Karen Terkelsen redegør for regnskabet 1.1. 2006-31.12. 2006.
Indtægter: 22.582,43 kr. Udgifter: 42.194,00 kr. Underskud: 19.611,37 kr. Formue den 31.12.2006: 12.862,26 kr.
177 husstande er kollektivt indmeldt gennem deres grundejerforeninger, hvilket sikrer en fast indtægt. Der er 342 betal ende medlemmer i alt.
En enkelt protest mod vanding med round up. K. T. siger, at der ikke er indkøbt round up. Regnskabet godkendes.


4. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen.
Der er ingen rettidigt Indkomne forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen har et forslag om optagelse af “støttemedlemmer”, som går på, at bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde skal tage stilling til en eventuel optagelse.
Det meddeles, at det er præsten med ægtefælle, som har anmodet om at blive støttemedlem. Forslaget vedtages.

 
5. Fastsættelse af kontingent.
60 kr. for individuelle medlemmer, 40 kr. for kollektive medlemmer (hvilket betyder, at grundejerforeningen betaler 40 kr. for samtlige husstande), bådpladslejere 200 kr. En enkelt indvending nød, at kollektive medlemmer slipper med 40 kr. mod ikke-kollektive medlemmers 60 kr. Der ønskes ens kontingent. Steen Fugl forklarer fordelen ved det kollektive medlemskab, nemlig at alle medlemmer i grundejerforeningen således bidrager med 40 kr., mens det kun er enkelte medlemmer, der bidrager med 60 kr., når der ikke er kollektivt medlemskab. Herefter trækkes forslaget.


6. Valg af oldermand.
Jesper Hyllested genvælges som oldermand.

 
7. Valg af laugsmedlemmer samt suppleanter.
Karen Terkelsen og Steen Fugl genvælges som laugsmedlemmer.
Ole Amundsen genvælges som suppleant.

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Vagn Gjerløff genvælges som revisor.
Poul Erik Hansen genvælges som revisorsuppleant.

 
9. Eventuelt.
J. H. nævnte et for sent indkommet forslag om oprettelse af en legeplads i Appenæs. Men med 15.000 kr. er det svært at etablere en legeplads.
Alle medlemmer er velkomne til lidt oprydning i Sandbakken lørdag den 10-3 kl. 10. Der opfordres til, at man møder op i Sognegården den 15-3-2007 med kommentarer til Appenæsfilmen.

Der var 38 deltagere i generalforsamlingen.
 

            Referent                                 dirigent

        Grethe Andersen                 Valdemar Søndergard.