Generalforsamling 2008


Referat af generalforsamling i Appenæs Bylaug den 5. marts 2008 kl. 19.30 i Vejlø Sognegaard.


Punkt 1. Valg af dirigent:
Oldermand Jesper Hyllested foreslår Valdemar Søndergaard, som derpå vælges til dirigent.
Dirigenten fastslår, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og at alle tilstedeværende har betalt kontingent. 23 medlemmer er til stede.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år:
Jesper Hyllested aflægger beretning.
Jakobshavn omtales - det ser ud til, at der er ro i sagen.
Der er fældet et træ på byjorden ved Susåen uden tilladelse fra bylauget.
På brandvejen er der påbegyndt et digebyggeri hen over byjord, uden at bylauget er hørt. Bylauget har nu henvendt sig til kommunen angående dette, men har endnu ikke fået svar. Bylauget har også henvendt sig til Naturfredningsforeningen.
Sandbakken: Susågården har hjulpet med opsætning af vildthegn. Bylauget har indkøbt og anbragt et ekstra bord/bænkesæt ved den lille kælkebakke.
Vildroserne skal bekæmpes, og arbejdet er påbegyndt med kommunens hjælp. Kommunen slår græsset og vil også slå græsset langs noget af stien ved Susåen en enkelt gang
Området ved Susåen: Tjæreovnen er renoveret, og der mangler nu bare et låg samt opsætning af stolper til stejleplads. Næstved Bevaringsforening har bidraget med et flot legat. Bylauget har opsat ny stander med Susåplanchen på byjorden ind mod Jacobshavn.
Gavnøstien klippes nu 3 gange om året og er farbar hele året.
Agertoftens Grundejerforening, hvori også en del af Udsigtsbakken indgår, er fra 2008 kollektivt medlem af Appenæs Bylaug.
Der har i samarbejde med Vejlø menighedsråd været afholdt foredrag i Sognehuset om "Vejr og vind" ved Jens Ringgaard Christiansen.
Beboere, som har både ved Susåen, har fået girokort og har betalt i stort omfang.
Forsamlingen godkendte oldermandens beretning.
Derefter fulgte nogle indlæg vedrørende bådpladsleje:
Et medlem er utilfreds med at skulle betale bådpladsleje, når man i årevis har holdt området og hytterne pænt.
Kasserer Karen Terkelsen svarer, at hovedformålet med at uddele girokort har været at finde ud af, hvem der ejer bådene, og det er nu lykkedes. Hun oplyser desuden, at regnskaberne viser, at der er blevet betalt leje siden starten af 90´erne.
Et medlem foreslår, at bådlejen sættes op. Bådlejen har været det samme i mange år. Hvad koster bådpladser andre steder?
Bestyrelsesmedlem Bent Hartmann oplyser, at det har kostet 200 kr. siden 1987, men først nu er opkrævningen af leje blevet mere håndhævet.
Bestyrelsesmedlem Steen Fugl foreslår, at de, der ikke er medlemmer af Appenæs Bylaug, betaler mere i bådleje..
I referatet fra 1987 står der intet om, at der skelnes mellem folk udefra og folk i Appenæs.
Et medlem foreslår, at der lægges et girokort i hver båd, og hvis der ikke betales, så fjernes båden.
Bestyrelsen kan naturligvis ikke acceptere en sådan selvtægt.

Punkt 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse:
Karen Terkelsen uddeler og gennemgår regnskabet.
Der er i 2007 177 kollektive medlemmer og 163 individuelle medlemmer. I alt 340 medlemmer.
Angående hjemmesiden foreslås det, at den ny bestyrelse sørger for, at vedtægterne lægges ind.

Punkt 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
Ingen forslag.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet har i mange år været 60 kr. for enkeltmedlemmer, 40 kr. for kollektive medlemmer, 200 kr. for både, 100 kr. for skydepramme. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2009.
Karen T. nævner, at spørgsmålet om en eventuel kontingentforhøjelse har været drøftet i bestyrelsen.
Dirigenten henviser dette spørgsmål til behandling under eventuelt.
Et medlem fremsætter forslag om 100 kr. for enkeltmedlemmer og 75 kr. for kollektive medlemmer Der stemmes om en forhøjelse, og der er stort flertal for at fastholde de nuværende satser i 2009.

Punkt 6. Valg af oldermand.
Jesper Hyllested ønsker ikke at fortsætte.
Jesper Hyllested foreslår Karen Terkelsen som ny oldermand, og hun vælges.

Punkt 7. Valg af laugsmedlemme samt suppleanter.
Bent Hartmann og Grethe Andersen er på valg.
Bent Hartmann ønsker ikke at fortsætte. Grethe Andersen er villig til genvalg.
Kurt Rasmussen, Pærevænget foreslås.
Søren Vilstrup, Hedetoften foreslås.
Kurt Rasmussen og Grethe Andersen vælges for en 2-årig periode.
Søren Vilstrup vælges for en 1-årig periode.
Grethe Schou og Ole Amundsen genvælges som suppleanter.
Bestyrelsen består således nu af Karen Terkelsen som oldermand og øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Steen Fugl, Søren Vilstrup (begge på valg i 2009), Kurt Rasmussen og Grethe Andersen (begge på valg i 2010).

Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Vagn Gjerløff genvælges som revisor.
Poul Erik Hansen genvælges som revisorsuppleant.

Punkt 9. Eventuelt.
Der opfordres til, at man arbejder for, at GAS bliver kollektivt indmeldt.
Der foretages en vejledende afstemning om en kontingentforhøjelse til 75 kr. for enkeltmedlemmer og 50 kr. for kollektive medlemmer gældende fra 2010, idet grundejerforeningerne skal have mulighed for at tage stilling til forhøjelsen på deres generalforsamlinger.
13 stemmer for, 6 imod og 4 stemmer ikke.
Der bør rettes henvendelse til kommunens tekniske forvaltning om de elendige fortove i Appenæs Bygade.
Karen Terkelsen takker Bent Hartmann for hans store arbejde i bestyrelsen og med tjæreovnen og overrækker Bent 2 flasker rødvin.
Karen Terkelsen takker Jesper Hyllested for hans store og dygtige arbejde som oldermand og overrækker ham 2 flasker rødvin og blomster.
Også en tak og en flaske vin til dirigenten.

Den 26-3-2008

 

Referent   Dirigent
Grethe Andersen   Valdemar Søndergaard