Referat af Appenæs Bylaugs generalforsamling d. 13/3-2012

 

1) Valg af dirigent

Valdemar Søndergaard blev valgt til dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Beretning ved oldermand Karen Terkelsen:

Der er blevet afholdt 8 bestyrelsesmøder og 7 arrangementer med naturpleje siden generalforsamlingen sidste år. Det har været et år med både lette og tunge sager – kort sagt: som det plejer!

Der er kommet svar fra Næstved Kommune på indsigelsen vedrørende planer om nybyggeri ved Jakobshavn. Der er ganske få indrømmelser, bl.a. kun hegn ved bådebroen. Bestyrelsen har ikke kendskab til aktuelle planer om at realisere et nybyggeri.

Stier og nyplantninger er gået efter i Sandbakken. Hegn er stadig nødvendige pga. rådyr. Der er også plantet nye hasselbuske. På Stivej er træerne blevet stynet, og der er opsat ikon for personbiler.

Ved Susåen er stien blevet renoveret, og der er ryddet og bortkørt hybenroser på området ind mod Jakobshavn. Bylauget har ønsket en synlig, men dog diskret skelmarkering tæt på de officielle skelpæle. Desværre er to af disse officielle skelpæle blevet fjernet. Med landinspektørens hjælp er de atter kommet på plads. Der er i årets løb blevet plantet en ulovlig hæk på den fælles byjord. Bylauget har ved flere lejligheder bedt naboen om at fjerne hækken, men det er ikke sket trods flere henvendelser. Der er til tider problemer med mountainbikecyklister på stien. De kører med stor hastighed på et område, der er beregnet til gående og almindelige cyklister.

Mange har spurgt bestyrelsen om rydningen i Sandbakken ud mod Gavnøvej. Men vi vil gerne præcisere, at den nederste del af Sandbakken mod Gavnøvej tilhører Grundejerforeningen GAS - Bylauget råder over den bageste del af Sandbakken til og med den ”lille kælkebakke.”

Mange af de ”frivillige hænder” har ydet en meget stor indsats i årets løb og en særlig tak til Ebbe Vorregaard, som har stået for planlægning og udførelse af aktiviteterne.

Et hjertesuk: brug hundeposer i Sandbakken / skovl og sæk ved Gødsholmvej. Der skal lyde en kraftig opfordring til ikke blot at smide poserne! Især ved Susåen smider beboere haveaffald og andet ikke - organisk affald ud på byjorden og ind i rørskoven. Det var - jævnfør protokollen - ” ilde set i 1950-erne”, og det er stadig helt uacceptabelt. Henkastet haveaffald er et stigende problem og henstillinger om at lade være, ses der desværre stort på.

I forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for Gavnøvej Syd er bylauget blevet hørt planen er nu vedtaget, og der foreligger derfor nye retningslinjer for nybyggeri og om- og tilbygninger.

Bestyrelsen har i løbet af 2011 sendt ansøgninger til tre fonde, og vi kan med glæde konstatere, at Nordea - Fonden har bevilliget 10.000 kr. til stirenoveringen ved Susåen. Det svarer stort set til, hvad leje af maskiner og materialer kostede. Vi har i allerhøjeste grad været glade for denne påskønnelse fra Nordea, der har lunet godt i bylaugets økonomi. En stor tak til Nordea - fonden.

Bylauget har afholdt et fællesmøde for områdets grundejerforeninger og Lokalrådet. Der var en positiv opbakning, og man opfordrede hinanden til at holde en god kontakt.

Bestyrelserne for Brugsen, Forsamlingshuset og bylauget har holdt et fælles møde. Siden er Brugsen fusioneret med Fensmark Brugs, men vi er fortsat positive over for et samarbejde. Vi vil løbende tage stilling til de enkelte arrangementer og vurdere muligheden af at støtte dem. Fra flere sider er der et ønske om et udhængsskab til meddelelser fra Lokalråd, Brugsen og Bylauget. Det vil vi nok gå videre med i 2012.

D. 27. marts afholdes en Appenæs-aften i forsamlingshuset. Aftenens program er en slægtshistorie, en fortælling om pottemagerværkstedet samt en forevisning af Appenæs-filmen fra 1944.

I forbindelse med vindmøllesagen i efteråret vedrørende placeringen på Ydernæs har bestyrelsen været repræsenteret ved to møder. Bylauget har sendt en indsigelse, andre grundejerforeninger og mange beboere har også reageret meget aktivt og vedholdende…... og det ser ud til at have virket. Den politiske afgørelse har været udskudt - for et par dage siden kom afgørelsen: Ingen vindmøller på Ydernæs! Det er vist en god beslutning både for Ydernæs og for Appenæs.

Bylauget forsøger hele tiden at være synlig i lokalområdet. Der er en fast notits i kirkebladet, hjemmesiden sørger Henrik Jørgensen for at opdatere, og der er informationstavler ved Gavnøvej og ved Genforeningsstenen. Der er ligeledes blevet omdelt en folder til alle husstande med information om bylauget. Udsendelsen i TV2 øst i august havde fokus på det gamle og det nye Appenæs.

Traditionen tro er der blevet arrangeret et fælles foredrag med Vejlø Menighedsråd, der denne gang handlede om parcelhusenes historie ved Poul Sverrild. Et blændende foredrag om meget mere end parcelhuse. Godt 20 personer var mødt op – bylauget er glad for denne årlige kontakt med menighedsrådet. Vi håber, at den fortsætter.

Det er nogle særlige forhold der gør sig gældende for vores bylaug: alle beboere i Appenæs, der bor på markerne fra de fem/ seks gårde er pr. definition medlemmer af bylauget. I følge vedtægterne er det bestyrelsen opgave at sørge for:

a) at byjordens areal ikke formindskes, jf. vedtægterne og aftalen med Landbrugsministeriet.

b) at der er adgang for alle til at færdes på byjorden.

c) at administrere den fælles byjord i det daglige.

Denne særlige konstruktion, hvor vi ejer byjorden i fællesskab, giver til tider nogle modsætnings forhold til beboerne. I bestyrelsen forsøger vi at nå frem til fornuftige løsninger, og som regel lykkes det via samtaler at finde ”fælles fodslaw” om byjorden. Nogle gange er vi dog nødt til at stå fast på, at grove overgreb ikke kan tolereres.

Det er positivt, at så mange grundejerforeninger kollektivt slutter op om bylauget og dermed giver et økonomisk grundlag for at klare opgaverne. Også de mange ” frivillige hænder” er et tegn på, at mange beboere interesserer sig for deres lokalmiljø og gerne tager aktivt del i at bevare de gode naturværdier, som byjorden rummer. En stor tak til jer, der trofast og engageret møder op til at pleje naturen. Det er dejligt at gøre det i fællesskab, og desuden har vi nogle hyggelige timer sammen på sådan en eftermiddag.

Der er stadig plads til flere på mail- og telefonlisten!!

Tak til Henrik Jørgensen for det fine arbejde med hjemmesiden. Bylauget får mange positive bemærkninger om, at hjemmesiden fremtræder så fint og professionelt. Jeg lader rosen gå videre til dig sammen med en stor tak for din indsats.

Tak til beboere, der giver en hånd med til pasningen af byjorden. Både- og jollepladser sørger Erik Mortensen for, og det fungerer altid 100 %. Der er heldigvis mange beboere, der på forskellig måde bidrager til, at bylaugets opgaver fungerer.

Til sidst tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde om at løse store og små problemer i denne ” blandede landhandel” som bylauget er. Desuden også for nogle hyggelige møder og for jeres opbakning til at søge at bevare et godt fællesskab og nogle enestående naturværdier i Appenæs. Ingen af delene kommer nemlig af sig selv!

Dette var bestyrelsens ord om 2011.

Beretningen blev godkendt.

3) Aflæggelse af regnskab

Regnskabet blev forelagt generalforsamlingen. Årets overskud på 8.593,40 kr. skyldes primært en indtægt på 10.000 kr. fra Nordea-fonden. Regnskabet blev godkendt.

4) Indkomne forslag

Bestyrelsen var selv fremkommet med et forslag om, at ulovligt plantede hække inde på byjorden fjernes. Punktet gav en del debat, da der er en konkret verserende sag, hvor ejeren ikke mener, at bylauget har handlet hensigtsmæssigt. Bylaugets bestyrelse mener på den anden side, at det er deres opgave at bevare byjorden som oprindeligt, og at man derfor ikke kan acceptere en hæk, der er placeret 4 meter inde på byjorden. Forslaget kom til afstemning med det resultat, at 20 stemte for, 1 imod og 1 stemte blankt. Der var dermed opbakning fra generalforsamlingen til at bylauget skal sørge for at fjerne ulovlige hække på byjorden.

5) Fastsættelse af kontingent

Ingen ændringer i kontingentet.

6) Valg af oldermand

Karen Terkelsen blev genvalgt som oldermand.

7)      Valg af laugsmedlemmer samt suppleanter

Grethe Andersen og Ebbe Vorregaard blev valgt til bestyrelsen for 2 år, Peter Simonsen blev valgt for 1 år. Jens Sand blev valgt som suppleant.

8) Valg af revisor og revisorsuppleanter

Stig Vilstrup blev valgt som ny revisorsuppleant.

9) Eventuelt

Der var stor ros til oldermanden for hendes utrættelige arbejde. Det blev også nævnt, at den husstandsomdelte folder var god.

Oldermanden takkede revisor Vagn Gjerløff, dirigent Valdemar Søndergaard. Sluttelig blev der udtrykt stor tak til afgående bestyrelsesmedlem Søren Vilstrup og afgående suppleant Birgit Nygård for deres gode indsats i bylauget.

 

Dirigent

Valdemar Søndergaard

 

Referent

Søren Vilstrup

 

Oldermand

Karen Terkelsen

 

 


Se bestyrelsens konstituering