Start


Dagsorden den 7-3-2018 ved Appenæs Bylaugs generalforsamling

Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.

4. Behandling af bestyrelsens forslag og rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af oldermand.

7. Valg af laugsmedlemmer samt suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.