Til oversigt

Maj 2014

Glimt af det gamle Appenæs i billeder og ord.

I dag er vi næsten konstant omgivet af en strøm af billeder – ikke mindst fra diverse skærme. Nogle af de billeder bliver vi påtvunget, andre ønsker vi at kikke nærmere på for at se, hvad de fortæller os – og atter andre er ret uvedkommende.
Men hvordan har vi det med de gamle sort/hvide billeder og de gulnede fotos ? Netop de billeder bringer ofte erindringer eller oplevelser frem, som har været glemt i mange år, og et gensyn med dem kan ofte sætte skub i nye tanker, give en anden vinkel på det velkendte eller skabe større forståelse for de sammenhænge, vi indgår i.

Emnet ” billeder ” tog vi op i 2013 i bestyrelsen – først som en strøtanke – senere til grundig overvejelse og diskussion: Var der egentlig behov for endnu flere billeder af en gammel landsby i udkanten af Næstved ? Og mange andre spørgsmål om en eventuel fotoserie meldte sig.

Efter en del overvejelser nåede vi frem til, at der lå en spændende og interessant opgave i at fastholde landsbyen Appenæs i billeder og ord. Og formålet i bylaugets vedtægter: ”.. at bevare lokalområdets kultur og miljø...” lader sig også gøre med fotos!
Kort sagt: Et fotoprojekt blev besluttet, men samtidig var vi enige om, at det skulle være overkommeligt og overskueligt. Og naturligvis interessant og vedkommende både for beboerne i Appenæs og gerne også for andre.

Den vigtigste forudsætning for, at projektet kunne lykkes, var imidlertid, at beboerne i Appenæs var villige til at gå på jagt i gamle albums og skuffer og udlåne deres fotos til bylauget. Og det var der mange beboere i og uden for Appenæs, der var. Der skal fra arbejdsgruppen og bestyrelsen lyde en meget stor og varm tak til alle, der har stillet fotos til rådighed og givet oplysninger om personer, steder og lokale forhold.

I efteråret 2013 dannede vi en arbejdsgruppe, som bestod af to personer med stort lokalkendskab, Lillian Bannister, som er opvokset i landsbyen, og Niels Peter Nielsen fra Lokalrådet og bosat i Appenæs i mange år, og to fra bestyrelsen, Ebbe Vorregaard og Karen Terkelsen, samt Anne Harms. Arbejdet bestod i at få overblik over de mange fotos, redigere og derefter scanne dem og til sidst skrive tekster til billederne. En omhyggelig korrekturlæsning af alle tekster har Grethe og Niels Schou stået for.
I skrivende stund er projektet tæt på at være ved vejs ende. Sidste del består i at overføre hele materialet til bylaugets hjemmeside. Bestyrelsen er meget taknemmelig for, at vores dygtige webmaster Henrik Jørgensen har påtaget sig denne store og nødvendige opgave. På forhånd vil vi gerne takke ham for hans indsats, der betyder, at projektet kommer helt i mål. Sandsynligvis vil de første afsnit af fotoserien ligge på hjemmesiden i begyndelsen af juni måned.

Fra begyndelsen af projektet fik vi desuden etableret en god kontakt til NæstvedArkiverne, der gav fin vejledning og mange gode råd om processen. Uden deres store hjælp var dette projekt ikke kommet sikkert i havn, så stor tak til Mie Andersen og Kari Knutsson på NæstvedArkiverne.

De udvalgte fotos er grupperet efter emner, der viser mange - men bestemt ikke alle - sider af den gamle landsby. Flere områder af hverdagslivet i Appenæs har det ikke været muligt at illustrere med fotos, f. eks. landbrug, erhvervsfiskeri og flere håndværk. Heller ikke alle de gamle gårde og huse er det lykkedes at skaffe fotos af. Fortællingen om Brugsen, dens historie og de huse, hvor den i tidens løb har ligget, er fortalt på bedste vis af skoleinspektør Verner Carlsen i hans fine og interessante bog ”Abbednæs Brugs i 100 år.” Derfor er denne vigtige del af Appenæs ikke medtaget.

Flere af emnerne i fotoserien er bygget op om familier, der i en årrække har sat deres afgørende præg på udviklingen i landsbyen. Andre emner er opstillet kronologisk, så det er muligt at følge den historiske udvikling i landsbyen igennem ca. 80 år. De ældste billeder stammer fra slutningen af 1800-tallet og fotoserien slutter - med undtagelse af nogle få fotos - med året 1970, hvor Appenæs kom under Næstved kommune.

Under redigeringen af de mange fotos stod det hurtigt klart, at en række enkeltpersoner i landsbyen gennem årene udviste stor handlekraft og var særdeles initiativrige særlig på et tidspunkt, hvor landsbyen oplevede en stor ændring i sine omgivelser. Som bekendt medførte åbningen af Kanalen ind til Næstved i 1938, at Appenæs mistede sin centrale placering som mellemstation for skibsfarten mellem Karrebæksminde og Næstved. Man kunne have frygtet, at landsbyen lukkede sig om sig selv og i de følgende år henlevede en stille og idyllisk tilværelse ved Susåens udløb. Sådan gik det heldigvis ikke!
Netop fra 1930-erne og fremefter blomstrede flere virksomheder og håndværkerfirmaer op i Appenæs og skabte god beskæftigelse og grobund for et stærkt fællesskab blandt beboerne. Fortællingen om disse mange aktive og driftige beboere, deres virksomheder og deres betydning for landsbyen har vi valgt at sætte fokus på i flere af emnerne.

Har man tid og lyst til at vide mere om sit lokalområde og følge Appenæs' udvikling igennem 1900-tallet frem til 1970, hvor udviklingen næsten tog ”syvmilestøvler” på, har alle i og uden for Appenæs nu chancen. Fotomaterialet rummer mange muligheder: arkitektur - byggestil - byudvikling - det sociale liv - fester og foreningsliv - familiemønstre - kønsroller - klædedragt - arbejde og fritid.
Og - hvem ved ? måske giver fotoserien en og anden inspiration til selv at søge sine egne ”rødder”.

Vi lægger på ingen måde skjul på, at fotoprojektet er et lokalt amatørarbejde, som det har været spændende at dykke ned i. Vi er glade for, at en del af Appenæs' gamle kultur og miljø nu er registreret, dokumenteret, og at interesserede fremover har adgang til det.
Alle fejl og mangler, som måtte findes i billeder og i tekst, er arbejdsgruppen og bestyrelsen naturligvis ansvarlig for.

Vi har kontakt med Næstved Fotoklub, som har vist stor interesse for projektet. Når Appenæs til foråret er klædt i grønt, vil klubben tage fotos af udvalgte steder og med deres kreative øjne se nye vinkler på landsbyen. Yderligere forærer fotoklubben dette materiale kvit og frit til bylauget. Vi siger på forhånd stor tak for dette generøse tilbud, der med et spring på godt 40 år bringer fotoserien op til vores egen nutid i 2014.

Venlig hilsen
Arbejdsgruppen og Bestyrelsen.