Oldermandens beretning for perioden 17-3-20 til 12-10-21

Beretning vedrørende perioden fra den aflyste generalforsamling i marts 2020 til generalforsamlingen den 12-10-2021.

På grund af coronasituationen blev der ikke afholdt nogen generalforsamling i feb-marts 2021 men først her i oktober 2021.

I perioden fra den aflyste generalforsamling marts 2020 til nu har mødeaktiviteten på grund af coronaen været holdt på lavt blus. Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder og to naturplejedage. Bestyrelsen har desuden holdt kontakt via mails og telefon.

Vi har sammen med Signe Knudsen Damm fra Park og vej besigtiget beplantningen i Sandgraven og fået gode råd og vejledning til pasning af beplantningen. Herefter afholdt vi i april nogle dage, hvor der blev fældet og ryddet op i beplantningen efter hendes anvisninger. Alt afklip og fældede træer blev diskret gemt i buskadset. I september blev et stort område med hybenroser mellem pladsen med bord-bænkesættene og bebyggelsen mod Hedetoften slået af kommunen med en slagleklipper, så der til foråret gerne skulle komme anden beplantning frem på området i form af græs og vilde blomster. Det er planen at slå området en gang om året med slagleklipper. Lidt senere i september blev flittige hænder indkaldt, og der blev fældet rodskud af popler i den bageste del af Sandgraven, desuden blev hækkene langs stien mod Hedetoften klippet. Andre stier blev også klippet i siderne.

Niels Peter har lavet to bænke, som er sat i Sandgraven, så man kan nyde udsigten og hvile de trætte ben.

Desuden er der i fællesskab med GAS opsat to skilte, der forbyder brug af åben ild.

Pladsen ved bordbænkesættene har været anvendt til teaterforestilling, og et kor har øvet et par aftener i maj måned.

Ved åen har vi aftalt med grundejerforeningen Jakobshavn, at mirabellerne er blevet opstammet for at forlænge deres levetid. Siv og græsarealer slås to gange årligt med en slagleklipper. Det resulterede i et smukt blomsterhav i foråret. Ved afblomstring blev der klippet ned, hvorefter området igen blomstrede i juli måned.

Lige uden for dette område har der i mange år flydt med haveaffald og andet affald i sivene. Der er blevet ryddet op, og der er opsat et skilt med henkastning af affald forbudt.

Som omtalt i mit talepapir fra den aflyste generalforsamling ønskede bestyrelsen for Bylauget at sikre, at fællesarealerne størrelse skal være som aftalt med beboerne i 1955 og godkendt af Landbrugsministeriet i 1958 og sikre fri adgang til disse områder for alle beboere i Appenæs. Vi søgte derfor om at få en ejendomsdom for, at Appenæs Bylaug var den rette ejer af gadejorden ved vandet, de to parkeringspladser ved Forsamlingshuset og Sandgraven i Sandbakken. Områderne var i forvejen opmålt i 2000 og 2015 og der blev da opsat skelpæle, der markerer skellene mod naboerne.

Ansøgningen har været behandlet i Næstved kommune, retten i Næstved har behandlet sagen 3 gange. Vi fik ejendomsdom for at være de rette ejere den 7 juli 2021 og i slutningen af september modtog vi den tinglyste ejendomsdom og udskrift af tingbogsattesten.

I forløbet har vi indgået aftaler med en række grundejere, der er naboer til gadejorden ved vandet. I den forbindelse er stien blevet flyttet lidt på stykket fra Fjordvej til Gødsholmvej, så den nu ligger tættere ved vandet og ikke går lige forbi beboernes vinduer. Jordstykket mellem husene i skel og stien er stadig fælles byjord. Noget af det er udlagt som uslået græs med sommerblomster og hyldebuske, andet er bare udlagt som græsplæne.

Vi har i starten af sagen fået professionel hjælp fra landinspektør Jacob Brandt og i forbindelse med retsmøderne professionel hjælp af advokat Per R. Andersen.

Det er lykkedes for os at få John Møller, Hedetoften 9 til at lave en ny hjemmeside, der fungerer. Alt materiale fra den gamle hjemmeside er lagt ind samt en masse nye ting. Navnet er stadig www.appenaes.dk

Hjertestarteren på bagsiden af forsamlingshuset er stadig funktionsdygtig. En række beboere har som omtalt på indkaldelsen til generalforsamlingen hver doneret 1000 kr til service på hjertestarteren.

Vi har som sædvanligt hvert år søgt Næstved kommunes gadekærsfond og fået 3000 kr om året.

Ellers består vore indtægter blot af kollektive kontingenter fra nogle af grundejerforeningerne og af enkeltkontingenter.

Bestyrelsen har siden foråret 2019 været uden suppleanter, idet to bestyrelsesmedlemmer trak sig og blev erstattet af de to suppleanter. Da vi ikke har afholdt nogen generalforsamlinger før nu, har vi ikke fået indvalgt nye.

Vi forsøgte i marts 2021 at få flere til at melde sig til at give et nap med i det praktiske arbejde på byjorden. Det resulterede også i enkelte tilmeldinger. Der kan stadig bruges flere. Henvend jer til mig, hvis I har tid og lyst til at hjælpe med oprydning, beskæring og fældning i hyggeligt selskab.

Tak til alle beboere, der støtter med deres kontingent, tak til flittige hænder og andre, der har givet et nap med ved naturpleje i Sandgraven. Tak til alle dem, som passer gadejorden ved vandet, ved bådpladserne og ved hytterne, så det er pænt og ryddeligt. Tak til John Møller for at passe hjemmesiden. Tak til Elly Eriksen for revision af regnskabet. Tak til Næstved kommune for gadekærsbidraget. Tak til bestyrelsen.

Grethe Andersen