Beretning på generalforsamlingen

Beretning for perioden fra generalforsamlingen den 12-10-2021
til generalforsamlingen den 2-3-2022.

Der kom 3 nye bestyrelsesmedlemmer ind og to nye bestyrelsessuppleanter ved generalforsamlingen 12. oktober 2021.

Ved det første bestyrelsesmøde den 8-11-2022 konstituerede bestyrelsen sig. Grethe Andersen var valgt som oldermand på generalforsamlingen. Steen Fugl fortsatte som kasserer og Christian Mørkehøj Hansen blev sekretær. Thomas Henriksen og Carsten Olsen blev almindelige bestyrelsesmedlemmer. Ole Simon Hansen og Morten Hansen er bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

På mødet blev de nye medlemmer orienteret om Bylauget og dets arbejde. Herunder orientering om forløbet med at få ejendomsdom og tinglyst skøde på byjorden. Orientering om bådepladser, bådebroer, garnhytter og aftaler med naboer til byjorden samt den nye stiføring. Der blev drøftet, hvordan vi kunne forbedre biodiversiteten med de penge og kræfter, bylauget har til rådighed. Området med mirabellerne ved siden af Jacobshavn og området i Sandbakken mod Hedetoften vil blive slået med slagleklipper en eller to gange om året for at fremme blomsterfloret. Området mellem Fjordvej 3 og den omlagte sti vil blive holdt med fælledgræs, vilde blomster og hyldebuske.

Der blev nedsat en gruppe bestående af Thomas Henriksen, Christian Mørkehøj Hansen og Ole Simon Hansen til at tage sig af indkaldelse til pasning af Byjorden. Gruppen vil også rette henvendelse til relevante rådgivere med hensyn til pasning og udnyttelse af områderne.

Der blev drøftet oprettelse af en Facebookside for Appenæs Bylaug som supplement til hjemmesiden www.appenaes.dk . Carsten Olsen vil kigge på det.

Lørdag den 4. december gik den nye bestyrelsen en orienteringstur gennem hele byjorden, hvor de nye medlemmer blev sat ind i, hvor afgrænsningerne af byjorden er, samt hvordan de enkelte områder bliver passet. Turen startede ved opslagstavlen på gavlen af den tidligere brugs, så alle vidste, hvor opslagene blev sat op.

Den 19-1-2022 blev holdt endnu et bestyrelsesmøde. På dette blev det besluttet at der vil blive afholdt en naturplejedag i april. Desuden blev det drøftet at forsøge sig med en dag med fremstilling og ophængning af fuglekasser. Problemet med at få begrænset hybenbuskene blev drøftet. Der var tanker om at få lavet en Qr-kodet oplysningskilde på nettet med beskrivelse af områdets historie, garnhytterne, garnkogerne osv.

Der er blevet fjernet en del efeu fra træerne i Sandgraven for at skabe bedre trivsel for de angrebne træer.

Når der fældes og beskæres træer og buske i Sandgraven, bliver afklippet i videst muligt omfang skubbet ind i underskoven, hvor det kan ligge og forgå, mens det samtidig er levested og skjulested for dyr og insekter.

Der er tanker om at klippe helt tilgroede stier i Sandbakken fri, blandt andet den bageste fra Hedetoften. Men det kræver, at flere møder op og giver en hjælpende hånd.

Vi har indhentet tilbud på at få forbedret parkeringspladsen på Stivej, men har ikke tilstrækkeligt med penge til det. Så det må vente. Vi opfordrer dog til, at man undlader at parkere på kryds og tværs på pladsen med sine trailere, der retteligt hører hjemme på egne grunde.

Under februarstormene blev der revet en del små og store grene af nogle store træer ved åen, og vandet steg højt og oversvømmede områderne ved åen. Beboere i områderne har ryddet op.

I Sandbakken knækkede nogle store grene af de gamle træer i den bageste del af Sandgraven, som er urskovsagtig. Det er klogest at holde sig på stierne.

Vi har som sædvanligt modtaget 3000 kr fra Næstved kommunes gadekærsfond, som vi husker at søge hvert år. Tak til Næstved kommune for bidraget. Ellers består vores indtægter kun af kontingenter fra de kollektivt betalende grundejerforeninger og fra de personer, der husker at betale deres kontingent fra de øvrige grundejerforeninger eller fra områder uden grundejerforeninger.

Tak til de beboere som hjælper med at rydde op, når der ligger affald og flyder, og som hjælper til med at passe alle de grønne områder. Det kan være Flittige hænder og andre, som deltager på naturplejedage og øvrige beboere, som hjælper med at passe områderne ved å og fjord.

Også tak til de beboere/firmaer, der har givet et bidrag til hjertestarteren på Forsamlingshuset, så den også i de næste par år kan vedligeholdes.

Jeg synes, at byjorden er et stort aktiv for Appenæs. Mange nyder at færdes på den i al slags vejr. Lad os passe på den.

Jeg vil opfordre til, at man kigger på vores hjemmeside, hvor John Møller lægger nyheder og billeder  fra byjorden ind.  Man kan endvidere læse om det gamle Appenæs og få lidt historisk viden om området og om bylauget.

Oldermand Grethe Andersen