Generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling i Appenæs Bylaug d. 18. marts 2009 i Vejlø Sognegård.

Punkt 1. Valg af dirigent

Oldermand Karen Terkelsen foreslår Valdemar Søndergaard, som vælges til dirigent. Dirigenten fastslår, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v. oldermand Karen Terkelsen

 Siden sidste generalforsamling er der blevet afholdt 6 bestyrelsesmøder, 2 aktivitetsdage samt en del samtaler med beboere i området.

Appenæs Bylaug har fået svar fra Næstved Kommune angående forholdene ved Brandvejen. Muren på nabogrunden til venstre standser 10 meter fra vandet, og da også området bag diget ved huset til højre er udlagt som byzone før 1. juli 1992, er det ikke beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Dette gælder også de platforme, der er anlagt flere steder langs Susåen. Bylauget har taget dette svar fra kommunen om forholdene i strandkanten til efterretning.

Bylauget har talt med naboerne omkring brandvejen om skiltning, og vi har fra dem fået gode forslag til, hvordan skiltningen bedst kunne foregå. Vi vil godt understrege, at der på begge sider af brandvejen ned mod vandet er privat område og det bedes man respektere.  Men ellers er der nu klar og samtidig naturvenlig skiltning fra Brandvejen hen til Jacobshavn, også den er sat efter aftale med naboerne, så det kan alle parter være tilfredse med.

Forsamlingshuset bad sidste år om lov til at fælde træerne på p – pladsen, bl.a. af hensyn til det nye tegltag, som er tæt på to af træerne. En fældning  kunne vi på ingen måde gå med til, men en styning ville være mere på sin plads – og det blev så aftalen.

Ved Gødsholmvej og på dele af Susåstien er stien blevet forbedret, så man stort set kan gå tørskoet hele året rundt. En stor tak til Erik Mortensen og Kurt Rasmussen, som har stået for det.

I det hele taget har garnhytteomådet fået et flot løft, efter at ejerne og hjælpere har givet dem en tiltrængt renovering. Som en påskønnelse har bylauget stillet et mindre beløb til rådighed til indkøb af planter, der ville spille fint sammen med garnhytterne og passe til naturen – Bylauget håber, at planterne kan blive sat her i foråret. Endelig er der indkøbt to bænke, en er placeret mellem Gødsholmvej og Fjordvej, den anden var anbragt for enden af Brandvej, men jorden er for ustabil, så vi finder en anden placering ved Susåen.

Ved Susåstien har vi desværre oplevet nogle initiativer, som vi ikke er særlig tilfredse med.  Grene er skåret ned på byjorden og en større jord bunke er læsset af, uden at man har taget kontakt til bylauget. Yderligere 4 læs skulle være kørt derhen, men det blev dog standset i sidste øjeblik. Hvis beboere har spørgsmål om beplantning eller andre forhold angående terrænet på byjorden, er vi absolut til at tale med og prøver at nå frem til fornuftige løsninger i fællesskab. Den anden adfærd er ikke acceptabel.

Bylauget har henvendt sig til Næstved Kommune angående et ildelugtende vandhul til venstre for Gødsholmvej. Hvis der skal ske en oprensning eller være åben forbindelse ud til fjorden, kræver det indsats af maskiner, og er som sagt en større sag. Endelig har vi bedt Næstved Kommune om at gå ind i en sag angående en ejendom, hvor et afløbsrør og en række effekter er anbragt på byjorden. Bestyrelsen har gentagne gange anmodet ejeren om at fjerne dem. Næstved Kommune arbejder for tiden med denne sag.

Nogle beboere har henvendt sig vedrørende parkeringsforhold på den store P-plads ved Udsigtsbakken og ved Stivej. Vi har sendt en forespørgsel til Vejafdelingen, som er i færd med at undersøge P- reglerne m.h.t. store kassevogne og lastbiler.  Men vi har endnu ikke fået svar.

Aftalen med Parkvæsenet om at slå græsset på den åbne plads i Sandbakken to – tre gange og trimme stierne for hybenroser kører stille og roligt videre. Desuden har bylauget et fortrinligt samarbejde med Susågårdens gartnerafdeling og deres leder Keld Kryger.  Kort før jul sørgede 5 – 6 mænd og kvinder fra Susågården for, at udgåede træer blev fældet og der blev ryddet lidt op omkr. de unge egetræer, så de efterhånden kan begynde at få plads til at brede sig og få lys og luft.  Også de to kælkebakker fik et tjek, så områdets børn har kunnet muntre sig der i vinter.

I oktober forærede Næstvedegnens Landbrugsfondforening et træ til Sandbakken som en påskønnelse for indsatsen der. Det blev vi meget glade for, og vi håber, at den ægte kastanje vil udvikle sig til et stort, flot og smukt træ på den åbne plads.

I efteråret havde bestyrelsen en naturvandring i Sandbakken med Michael Krogh, så vi kunne få mere at vide om, hvordan vi bedst muligt kan styre hybenroserene, så de ikke helt tager magten fra os. Foreløbig har vi med hånd- og maskinkraft fået styret dem nogenlunde, men det er en ulige kamp, konstant op ad bakke. Vi overvejer at få fjernet nogle meget begrænsede partier og erstattet dem med andre planter, men det er som sagt kun overvejelser, og der er også en del udgifter forbundet med det. Et par beboere har efter aftale med bylauget indrette en bufferzone og slår hybenroserne, så de ikke vokser ind i deres haver.

I november måned ønskede Kurt Rasmussen at træde ud af bestyrelsen af private grunde. Det var vi kede af, men beslutningen stod fast. Vi har sagt Kurt en stor tak for hans gode indsats. I hans sted er suppleant Grethe Schou indtrådt.

Efter jul fik bestyrelsen opringninger angående flytning af kirkestien. Dette område er jo ikke en del af byjorden, så i den forstand hører denne sag ikke ind under bylauget. Imidlertid må en gammel kirkesti siges at udgøre en væsentlig del af ” områdets kulturelle arv og miljø” – som der jo står i vedtægterne.  Det er på denne baggrund, bestyrelsen er gået ind i sagen og har henvendt sig til Næstved Kommune. Her har vi fået oplyst, at kommunen har givet sin tilladelse til ejeren i begyndelsen af 2008 – og omlægningen er så først sket i de sidste dage af 2008. Bylauget har taget denne meddelelse fra Næstved Kommune til efterretning.  Dog har vi understreget nødvendigheden af at sikre en rimelig bred sti bag de tre huse på Agertoften, der forbinder markstien og den nye kirkesti.  Næstved Kommune har svaret, at denne sti er offentlig og ejet af Næstved Kommune og dermed sikret.  Kommunen har endvidere indgået aftale med ejeren af jorden om at skrælle et lag græs af og gøre den bredere. Bylauget kan også henvende sig til kommunen eller til ejeren selv, hvis vi ønsker yderligere at drøfte forhold om stien bag Agertoften og den nye kirkesti.

I år har bestyrelsen forsøgt at give medlemmerne en mere direkte og løbende orientering om, hvad der er oppe at vende i løbet af et år gennem kirkebladet og hjemmesiden.  I bestyrelsen har vi i sagens natur vanskeligt ved at se, hvor mange der faktisk bruger hjemmesiden, men for tilflyttere kan siden måske være en velkommen introduktion til bydelen.

Af arkitekt Kristian Gramstrup har foreningen fået foræret en serie dias fra 1978. De er nu blevet lagt over på en Cd-rom og vil senere blive lagt ind i et fotoarkiv på hjemmesiden. Når folk om 50 år sidder og studerer landsbyliv og lokalsamfund omkring 1980, vil det være en fin og inspirerende kilde.

I januar 2009 var bestyrelsen repræsenteret på et borgermøde på Nøddeskovskolen, om Næstved Kommunes lokalplaner frem til 2021. Et særligt område i denne oversigt er begrebet Kulturmiljøer, hvor Kommunen har udvalgt 100 særlige miljøer. I dette forslag er den yderste del af Appenæs Bygade med de gamle gårde og flere gamle huse medtaget blandt de 100 kulturmiljøer. Bestyrelsen er meget glad over dette valg. Vi har yderligere foreslået, at bygaden udvides med byjorden fra Appenæs Åvej til og med Gødsholmvej, der jo rummer fine levn fra det gamle fiskemiljø, der fungerede til omkring 1960. Vi har mundtligt fået at vide, at også dette område nu er medtaget.  Det er imidlertid på sin plads at fortælle, at ordet ”Kulturmiljø” ikke er lig med en fredning, men man kan håbe, at Næstved Kommune grundigt overvejer sine tilladelser og dispensationer til nyt byggeri og til renoveringer og i højere grad tager hensyn til den eksisterende arkitektur og det særpræg, som et kulturmiljø rummer.   

I bestyrelsen er vi tre beboere, der bor i GAS’ område. På deres generalforsamling i februar stillede vi forslag om, at denne grundejerforening meldte sig kollektivt ind, men forslaget faldt til jorden. I GAS er det bestyrelsens faste holdning, at det er medlemmernes egen sag, om de vil være medlem af bylauget. 

For præcis en måned siden afholdt vi den fælles sogneaften med Vejlø menighedsråd.  Knap 60 tilhørere mødte op, så og lyttede til P. Klitgårds fantastiske dialektfilm:” I Danmark er jeg født”, med 43 spillevende mennesker, der talte dialekt og repræsenterede en mængde lokaliteter. Det blev en rigtig god og interessant aften.

Hvis nogle synes, at en og anden sag ikke er afviklet på allerbedste vis i årets løb, beklager jeg det og tager selvfølgelig ansvaret for det. Men det har været vigtigt for bestyrelsen at få en samtale med berørte naboer og via en snak at få løst evt. interessemodsætninger. Alle medlemmer er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen om forhold, der hører ind under bylaugets område.

Tilbage er der nu at sige TAK til en række personer, som bylauget tillader sig at trække på og som på forskellig vis hjælper foreningen. Vejafdelingen under Næstved Kommune, der er behjælpelig bl.a. med skiltning og opsætning. Teknisk forvaltning, der står til rådighed med relevante oplysninger om forholdene ved byjorden. Parkvæsenet, der udover græsslåning også giver gode råd – gratis – om naturpleje. Susågården og lederen af gartnerafdelingen Kjeld Kryger.  Vi håber, det gode samarbejde kan fortsætte. Bylaugets webmaster Henrik Jørgensen, der sørger for, at hjemmesiden er på plads. Men selvfølgelig kan man også bare ringe til os. Også tak til revisor Vagn Gjerløff, der ser regnskabet igennem.  Sidst men ikke mindst også tak til foreningens medlemmer og trofaste hjælpere, der i ny og næ giver en hånd med til at vedligeholde og kikke efter byjorden.  Også tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde i årets løb.

Efter oldermandens beretning var der kommentarer fra salen. Det blev foreslået, at bylauget på hjemmesiden lagde en oversigt over byjorden samt, at der på hjemmesiden blev mulighed for at kontakte bestyrelsen. Et medlem mente, at årsagen til, at GAS ikke meldte sig kollektivt ind i bylauget, skyldes en mangel på viden om bylaugets arbejde. Så hvis forslaget skal stilles en anden gang, kræver det bedre information.

Punkt 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelse

Regnskabet for 2008 fremviser et overskud på 7.617,33 kr. Foreningens formue er således på 25.006,38 kr. Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen forslag

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog følgende kontingenter for 2010: det kollektive medlemskab stiger fra 40 til 50 kr., individuel medlemskab stiger fra 60 til 75 kr., bådlejen stiger til 400 kr. dog gratis for bylaugets medlemmer. Kontingentændringerne blev vedtaget.

Punkt 6. Valg af oldermand

Karen Terkelsen blev genvalgt.

Punkt 7. Valg af laugsmedlemmer samt suppleanter

Sten Fugl og Søren Vilstrup blev genvalgt som laugsmedlemmer, Lene Nørregård blev suppleant.

Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Vagn Gjerløff blev genvalgt som revisor. Poul Erik Hansen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Punkt 9. Eventuelt

Som opfølgning på M. Kroghs foredrag om naturpleje blev der stillet spørgsmål til bestyrelsens hensigter med Sandbakken. Bestyrelsen ønsker ikke at Sandbakken skal ligne en park, men der er et ønske om at lave en udtynding af hybenroserne – ikke en total rydning.

Bestyrelsen har et ønske om at bruge en mailliste til aktivitetsdage, så foreningens medlemmer kan give en hånd med ved f.eks. oprydning på Sandbakken.

Der er givet tilladelse til at kanoer må ligge gratis på byjorden.

Der er ikke en tidsfrist for færdiggørelsen af kirkestien i kommunens svar.

24. marts 2009

Referent
Søren Vilstrup

Dirigent 
Valdemar Søndergaard