Generalforsamling 2010

Referat af generalforsamling i Appenæs Bylaug d. 17. marts 2010 i Vejlø Sognegård.

Punkt 1. Valg af dirigent

Oldermand Karen Terkelsen foreslår Valdemar Søndergaard, som vælges til dirigent. Dirigenten fastslår, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v. oldermand Karen Terkelsen

Siden sidste generalforsamling er der blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder og 2 aktivitetsdage. En række større og mindre sager er blevet taget op i årets løb.

 Ved brandvejen er hækken blevet plantet færdig og nogle udgåede træer er blevet beskåret. Næstved Kommune er blevet spurgt til råds omkring vandhullet ved Gødsholmvej, og der er tre muligheder: rense det op, lade det være eller fylde det op med jord. Der er en del økonomi med i overvejelserne, og det er endnu ikke blevet besluttet, hvilken løsning der skal vælges.

Ved Jakobshavn har der været flere henvendelser fra bylauget til ejeren af den opsatte container. Det har desværre ikke givet noget resultat og sagen er blevet sendt videre til Næstved Kommune.


Ved den private fællesvej ønsker bylauget en skiltning, så ingen er i tvivl om, at vejen er tilgængelig for alle. Dette kræver en skriftlig accept fra ejeren, og det agter vedkommende ikke at give. Bylauget har henstillet til, at det misvisende privatskilt fjernes. Heller ikke dette ønsker ejeren at gøre.

Et par af garnhytterne er i årets løb blevet renoveret. Det er vigtigt for bylauget at bevare disse, da der er en del kulturhistorisk stof knyttet til hytterne.

Næstved Kommune har udnævnt 100 områder som kulturmiljøer. En del af Appenæs Bygade samt området ned mod Susåen er heriblandt. Vi venter at høre nyt om sagen i 2010.

Bylauget vil også i fremtiden have fokus på naturplejen ved Susåen. Der er behov for bekæmpelse af uønskede planter som hestehov og gyldenris. Områdets og stiens tilstand vil også blive gennemgået efter vinterens sne og frost er forsvundet.

Bylauget opfordrer alle hundejere til at samle dyrenes efterladenskaber op efter sig. Både af hensyn til alle de mennesker der færdes på byjorden, men selvfølgelig også af hensyn til de beboere, der bor tæt op af vores fællesarealer.

I Sandbakken har vi i 2009 fået ryddet et område med hybenroser. Det er et langt sejt træk at komme af med planterne, så området skal gennem flere gange slåning i løbet af de næste par år, før man kan plante nyt.

Susågården har tidligere hjulpet til med at fælde visne træer på Sandbakken. Det vil de også gøre i år i løbet af foråret. Til efteråret kan der derfor være nye områder, der kan plantes til med nye træer.

Vi har desværre oplevet hærværk på det opsatte bord/bænkesæt på Sandbakken. Det er meldt til politiet, der dog har henlagt sagen. En venlig nabo har sørget for at rette op på skaderne.

I 2009 delte bylauget en folder ud til alle beboere i Appenæs. Målet var at oplyse om Bylaugets arbejde og ad den vej skaffe frivillige hænder til naturplejen. Der har været mange positive tilkendegivelser på folderen.

Rigtig mange af grundejerforeningerne i Appenæs har meldt sig kollektivt ind i Bylauget. Det gælder dog ikke en af de største grundejerforeninger, GAS (Grundejerforeningen Appenæs Syd). Et medlem af GAS stillede ved grundejerforeningens generalforsamling forslag om en kollektiv indmeldelse i Appenæs Bylaug, men det blev afvist af GAS’s bestyrelse, da det kræver en vedtægtsændring. Oldermanden deltog i mødet, og hun har efterfølgende sendt et brev til GAS’s bestyrelse, da hun fandt, at det efterfølgende referat udelukkende fokuserede på bestyrelsens holdning i sagen og derfor ikke gav et retvisende billede af debatten.

Bylauget har i årets løb gjort opmærksom på sit arbejde via kirkebladet og på foreningens hjemmeside. Vi er glade for at få en lille plads i kirkebladet og vi sætter også stor pris på Henrik Jørgensens arbejde med hjemmesiden, hvor mange nytilflyttere søger oplysninger om området. Henrik Jørgensen fik to flasker vin for sin indsats.

I februar arrangerede bylauget i samarbejde med menighedsrådet en foredragsaften med Bi Skaarup, om madkultur og samfundsudvikling. En spændende aften med lækre smagsprøver til aftenens knap 50 deltagere.

Bylauget har fået en henvendelse om at indstille en repræsentant til NK-forsyning, der leverer EL og vand. Steen Fugl har sagt ja til at stille op som brugerrepræsentant. Valget er endnu ikke foretaget.

Naturpleje er en bekostelig sag, og derfor overvejer bylauget at søge diverse fonde om tilskud til vores projekter.

Der lød fra oldermanden en stor tak til Teknisk forvaltning, Parkvæsenet og Susågården for deres hjælpsomhed. Tak til foreningens revisorer, og til de mange beboere i området, der giver en hånd med i pasningen af byjorden. Sidst men ikke mindst var der en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Oldermandens beretning blev godkendt.

Punkt 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelse

Regnskabet for 2008 fremviser et underskud på 11.818,52 kr. Foreningens formue er således på 13.187,86 kr.  Underskuddet skyldes primært betaling for rydning af hybenroser på Sandbakken – en udgift der ikke vil være nær så stor i de kommende år. Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen forslag

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter for 2011, således at et kollektivt medlemskab koster 50 kr. og et individuelt medlemskab koster 75 kr. pr. husstand. Angående bådeplads henstiller bestyrelsen, at

beboere fra Appenæs Bylaugs område, der har en båd liggende, bør betale kontingent til bylauget. For udenbys bådepladslejere er lejen 400 kr. om året.  Dette blev godkendt af forsamlingen.

Punkt 6. Valg af oldermand

Karen Terkelsen blev genvalgt.

Punkt 7. Valg af laugsmedlemmer samt suppleanter

Grethe Schou ønskede at træde ud af bestyrelsen for at blive suppleant i stedet. Ole Amundsen, der ikke kunne være til stede, ønskede ikke genvalg som suppleant. Han blev takket for sit arbejde i bestyrelsen, og han har efterfølgende fået to flasker vin. Nyt bestyrelsesmedlem blev derfor Birgit Rygaard. Grethe Andersen blev genvalgt til bestyrelsen, og Lene Nørregård blev genvalgt som suppleant.

Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Revisorerne var ikke på valg.

Punkt 9. Eventuelt

Bestyrelsen præsenterede sig for de knap 50 fremmødte mødedeltagere ved generalforsamlingen.

Valdemar Søndergaard orienterede om, at der bliver oprettet et lokalråd for Rønnebæk/Vejlø med stiftende generalforsamling i Vejlø Sognegård d. 7. april kl. 19.00

Oldermanden bemærkede, at Appenæs Bylaug fylder 60 år i 2010. Vi vil gerne markere det ved at plante et træ, som om 40 år kan være med til at markere de 100 år.

Lørdag d. 17. april afholdes en arbejdsdag i Sandbakken. Alle frivillige hænder kan bruges. Vi mødes kl. 10 ved bænken.

18. marts 2010

Referent  
Søren Vilstrup

Dirigent
Valdemar Søndergaard