Generalforsamling 2011

Referat af Appenæs  Bylaugs  generalforsamling  d. 13/3-2012

1) Valg af dirigent

Valdemar  Søndergaard blev  valgt  til  dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Beretning ved oldermand  Karen Terkelsen:

Der er blevet afholdt 8 bestyrelsesmøder og 7 arrangementer  med  naturpleje  siden  generalforsamlingen sidste  år.  Det  har  været et år med  både  lette  og  tunge  sager – kort sagt:  som det plejer!

Der er kommet  svar  fra  Næstved  Kommune  på  indsigelsen  vedrørende  planer  om nybyggeri  ved Jakobshavn.  Der  er ganske  få indrømmelser,  bl.a. kun hegn ved bådebroen.  Bestyrelsen  har ikke kendskab  til  aktuelle  planer  om at realisere  et nybyggeri.

 Stier  og  nyplantninger  er gået efter i Sandbakken.  Hegn  er stadig  nødvendige  pga. rådyr. Der er også plantet  nye  hasselbuske.  På  Stivej er træerne blevet stynet,  og der er opsat ikon  for personbiler.

 Ved  Susåen  er  stien  blevet  renoveret,  og der er ryddet  og bortkørt hybenroser på området  ind  mod  Jakobshavn.  Bylauget har ønsket en synlig , men dog diskret  skelmarkering  tæt på de officielle  skelpæle. Desværre er to af disse  officielle  skelpæle blevet  fjernet.  Med  landinspektørens  hjælp er de atter  kommet på plads.  Der er i årets løb  blevet   plantet  en ulovlig  hæk på den fælles  byjord.  Bylauget  har ved  flere  lejligheder  bedt  naboen  om at fjerne hækken,  men  det  er ikke  sket  trods  flere  henvendelser. Der er til  tider problemer med mountainbikecyklister  på stien.  De kører med stor hastighed  på  et  område,  der er beregnet  til gående  og  almindelige   cyklister.

 Mange  har  spurgt  bestyrelsen  om  rydningen  i Sandbakken  ud mod  Gavnøvej.  Men vi vil gerne præcisere,  at den  nederste  del  af Sandbakken  mod Gavnøvej  tilhører  Grundejerforeningen  GAS –  Bylauget  råder over den bageste  del af Sandbakken  til og med den ”lille  kælkebakke.”

Mange  af  de ”frivillige hænder” har  ydet en meget stor indsats  i  årets  løb og en særlig tak til Ebbe Vorregaard,  som har stået for planlægning og udførelse af aktiviteterne.

Et hjertesuk:  brug  hundeposer  i Sandbakken / skovl og sæk ved Gødsholmvej.  Der skal  lyde  en  kraftig opfordring  til  ikke  blot  at  smide  poserne!  Især ved Susåen  smider  beboere  haveaffald  og andet  ikke – organisk  affald  ud  på  byjorden  og ind i rørskoven.  Det var –  jævnfør protokollen –  ” ilde  set i 1950-erne”,  og det er stadig  helt  uacceptabelt.  Henkastet  haveaffald  er et stigende  problem  og henstillinger om at lade  være, ses  der desværre stort på.

I forbindelse   med  udarbejdelse   af  en  ny  lokalplan  for Gavnøvej  Syd er bylauget  blevet  hørt planen  er nu  vedtaget,  og der foreligger  derfor  nye  retningslinjer  for nybyggeri  og om- og  tilbygninger.

Bestyrelsen  har i løbet af  2011 sendt  ansøgninger  til  tre  fonde,  og vi kan med  glæde konstatere,  at Nordea  – Fonden har bevilliget  10.000 kr. til stirenoveringen  ved  Susåen.  Det  svarer stort set  til,  hvad leje af maskiner og materialer  kostede.  Vi har i allerhøjeste grad været glade for denne  påskønnelse  fra Nordea,  der har lunet  godt i bylaugets  økonomi.  En stor tak til Nordea  – fonden.

Bylauget har afholdt et fællesmøde for områdets grundejerforeninger og Lokalrådet. Der var en positiv opbakning, og man opfordrede hinanden til at holde en god kontakt.

Bestyrelserne for Brugsen, Forsamlingshuset og bylauget har holdt et fælles møde. Siden er Brugsen fusioneret med Fensmark Brugs, men vi er fortsat positive over for et samarbejde. Vi vil løbende tage stilling til de enkelte arrangementer og vurdere muligheden af at støtte dem. Fra flere sider er der et ønske om et udhængsskab til meddelelser fra Lokalråd, Brugsen og Bylauget. Det vil vi nok gå videre med i 2012.

D. 27. marts afholdes en Appenæs-aften i forsamlingshuset. Aftenens program er en slægtshistorie, en fortælling om pottemagerværkstedet samt en forevisning af Appenæs-filmen fra 1944.

I forbindelse med vindmøllesagen i efteråret vedrørende placeringen på Ydernæs har bestyrelsen været repræsenteret ved to møder. Bylauget har sendt en indsigelse, andre grundejerforeninger og mange beboere har også reageret meget aktivt og vedholdende…… og det ser ud til at have virket. Den politiske afgørelse har været udskudt – for et par dage siden kom afgørelsen:Ingen vindmøller på Ydernæs! Det er vist en god beslutning både for Ydernæs og for Appenæs.

Bylauget forsøger hele tiden at være synlig i lokalområdet. Der er en fast notits i kirkebladet, hjemmesiden sørger Henrik Jørgensen for at opdatere, og der er informationstavler ved Gavnøvej og ved Genforeningsstenen. Der er ligeledes blevet omdelt en folder til alle husstande med information om bylauget. Udsendelsen i TV2 øst i august havde fokus på det gamle og det nye Appenæs.

Traditionen tro er der blevet arrangeret et fælles foredrag med Vejlø Menighedsråd, der denne gang handledeom parcelhusenes historie ved Poul Sverrild.Et blændende foredrag om meget mere end parcelhuse. Godt 20 personer var mødt op – bylauget er glad for denne årlige kontakt med menighedsrådet. Vi håber, at den fortsætter.

Det er nogle særlige forhold der gør sig gældende for vores bylaug: alle beboere i Appenæs, der bor på markerne fra de fem/ seks gårde er pr. definition medlemmer af bylauget. I følge vedtægterne er det bestyrelsen opgave at sørge for:

a) at byjordens areal ikke formindskes, jf. vedtægterne og aftalen med Landbrugsministeriet.

b) at der er adgang for alle til at færdes på byjorden.

c) at administrere den fælles byjord i det daglige.

Denne  særlige konstruktion, hvor vi ejer byjorden i fællesskab, giver til tider nogle modsætnings f orhold til beboerne. I bestyrelsen forsøger vi at nå frem til fornuftige løsninger, og som regel lykkes det via samtaler at finde ”fælles fodslaw” om byjorden. Nogle gange er vi dog nødt til at stå fast på, at grove overgreb ikke kan tolereres.

Det er positivt, at så mange grundejerforeninger kollektivt slutter op om bylauget og dermed giver  et økonomisk grundlag for at klare opgaverne. Også de mange” frivillige hænder”er et tegn på, at mange beboere interesserer sig for deres lokalmiljø og gerne tager aktivt del i at bevare de gode naturværdier, som byjorden rummer.  En stor tak til jer, der trofast og engageret møder op til at pleje naturen. Det er dejligt at gøre det i fællesskab, og desuden har vi nogle hyggelige timer sammen på sådan en eftermiddag.

Der er stadig plads til flere på mail- og telefonlisten!!

Tak til Henrik Jørgensenfor det fine arbejde med hjemmesiden. Bylauget får mange positive bemærkninger om, at hjemmesiden fremtræder så fint og professionelt. Jeg lader rosen gå videre til dig sammen med en stor tak for din indsats.

Tak til beboere, der giver en hånd med til pasningen af byjorden. Både- og jollepladser sørger Erik Mortensen for, og det fungerer altid 100 %. Der er heldigvis mange beboere, der på forskellig måde bidrager til, at bylaugets opgaver fungerer.

Til sidst tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde om at løse store og små problemer i denne ” blandede landhandel”  som bylauget er. Desuden også for nogle hyggelige møder og for jeres opbakning til at søge at bevare et godt fællesskab og nogle enestående naturværdier i Appenæs. Ingen af delene kommer nemlig af sig selv!

Dette var bestyrelsens ord om 2011.

Beretningen blev godkendt.

3) Aflæggelse af regnskab

Regnskabet blev forelagt generalforsamlingen. Årets overskud på 8.593,40 kr. skyldes primært en indtægt på 10.000 kr. fra Nordea-fonden. Regnskabet blev godkendt.

4) Indkomne forslag

Bestyrelsen var selv fremkommet med et forslag om, at ulovligt plantede hække inde på byjorden fjernes. Punktet gav en del debat, da der er en konkret verserende sag, hvor ejeren ikke mener, at bylauget har handlet hensigtsmæssigt. Bylaugets bestyrelse mener på den anden side, at det er deres opgave at bevare byjorden som oprindeligt, og at man derfor ikke kan acceptere en hæk, der er placeret 4 meter inde på byjorden. Forslaget kom til afstemning med det resultat, at 20 stemte for, 1 imod og 1 stemte blankt. Der var dermed opbakning fra generalforsamlingen til at bylauget skal sørge for at fjerne ulovlige hække på byjorden.

5) Fastsættelse af kontingent

Ingen ændringer i kontingentet.

6) Valg af oldermand

Karen Terkelsen blev genvalgt som oldermand.

  • Valg af laugsmedlemmer samt suppleanter

Grethe Andersen og Ebbe Vorregaard blev valgt til bestyrelsen for 2 år, Peter Simonsen blev valgt for 1 år. Jens Sand blev valgt som suppleant.

8) Valg af revisor og revisorsuppleanter

Stig Vilstrup blev valgt som ny revisorsuppleant.

9) Eventuelt

Der var stor ros til oldermanden for hendes utrættelige arbejde. Det blev også nævnt, at den husstandsomdelte folder var god.

Oldermanden takkede revisor Vagn Gjerløff, dirigent Valdemar Søndergaard. Sluttelig blev der udtrykt stor tak til  afgående bestyrelsesmedlem Søren Vilstrup og afgående suppleant Birgit Nygård for deres gode indsats i bylauget.

Dirigent Valdemar Søndergaard                                                                        Referent Søren Vilstrup

oldermand

Konstituering:

På et bestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Grethe Andersen: kasserer

Peter Simonsen: sekretær

Steen Fugl: menigt medlem

Ebbe Vorregaard: menigt medlem

Suppleanter er Grethe Schou og Jens Sand