Generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling i Appenæs Bylaug onsdag den 6. marts 2013

52 medlemmer til stede.

Velkomst ved oldermand Karen Terkelsen KT

Valg af dirigent:  KT foreslår på bestyrelsens vegne Valdemar Søndergaard VS til dirigent. VS vælges uden modkandidat. VS konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt og lovligt indkaldt. VS gør opmærksom på, at vedtægterne på hjemmesiden ikke er helt korrekte. KT lover at gøre dem korrekte.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år: KT aflægger beretning, se bilag. Der var et spørgsmål fra forsamlingen angående placeringen af et nyindkøbt bordbænkesæt. KT oplyste, at det ville blive opsat ved egetræet ved åen.  Beretningen blev godkendt. Et andet spørgsmål gik på, hvor langt man nu kunne gå langs vandet. KT svarede, at man kunne gå til Brandvejen. Beretningen blev godkendt.

Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsesmedlemmer:  Kasserer Grethe Andersen GA forelagde regnskabet, som var uddelt til deltagerne. Regnskabet vedlagt som bilag. Regnskabet blev godkendt.

Behandling af rettidigt indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 75 kr for enkeltmedlemmer, 50 kr for medlemmer af grundejerforeninger, der betaler kollektivt. 400 kr for en bådplads for bådejere, der ikke bor i Bylaugets område. 100 kr for en skydepramplads for skydepramejere, der ikke bor i Bylaugets område.

Kontingentforslaget vedtages

Valg af oldermand: Karen Terkelsen foreslås valgt og vælges uden modkandidat for 1 år.

Valg af laugsmedlemmer og suppleanter: Bestyrelsesmedlem Peter Simonsen ønsker ikke genvalg. Steen Fugl genopstiller og vælges for 2 år. Bestyrelsessuppleant Jens Sand foreslås til bestyrelsen og vælges for 2 år.

Grethe Andersen og Ebbe Vorregaard er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen.

Grethe Schou genvælges som bestyrelsessuppleant for 2 år. Vicky Nørregaard foreslås som ny bestyrelsessuppleant og vælges for 1 år.

Valg af revisor og revisorsuppleant:  Vagn Gjerløff genvælges som revisor for 2 år. Stig Vilstrup er ikke på valg og fortsætter som revisorsuppleant.

Eventuelt: KT opfordrer til, at fotomateriale om Appenæs ikke smides ud, men overlades til Bylauget, der så vil fotokopiere/scanne billederne og tilbagelevere dem.

Referent
Grethe Andersen
Dirigent
Valdemar Søndergaard
Oldermand
Karen Terkelsen