Generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling
i Appenæs Bylaug den 19-3-2014.

30 personer medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent. Stig Vilstrup vælges til dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Oldermand Karen Terkelsen aflægger beretning.

Beretning om årets gang i Appenæs Bylaug 2013

Aktiviteter:

6 bestyrelsesmøder, 6 naturplejearrangementer, dels i Sandbakken, dels langs Susåen. Vi er 8-10 personer, der et par timer mødes og giver naturen en hjælpende hånd. Det er meget glædeligt. at   der ligger meget lidt affald på byjorden. Det gælder desværre ikke haveaffald.  Det hører ikke til på den fælles byjord – men i egen have eller på Genbrugspladsen, hvis nogen skulle være i tvivl.

Naturvandring  den 12. juni i fællesskab med Lokalrådet og Næstved Kommune i Appenæs’ grønne områder og bagefter kaffe + brød  og workshop i Forsamlingshuset.  Godt 80 personer mødte frem og kom med forslag til at udnytte de grønne områder i Appenæs.  Bestyrelsen har  svaret stadsgartneren ang. nogle muligheder, og muligvis hører vi fra stadsgartneren om kommunens evt. planer i Appenæs-området før generalforsamlingen.

I fotoprojektet lagde vi ud med en eftermiddag i Forsamlingshuset i  september, hvor mange beboere mødte frem udlånte fotos til bylauget.  De er blevet scannet og for nylig leveret tilbage til ejerne. Et større redigeringsarbejde skal gerne  afsluttes her i foråret, inden webmasteren Henrik Jørgensen sætter dem ind på hjemmesiden. Derefter vil alle kunne se det færdige resultat.

 Arbejdsgruppen har bestået af Anne Harms, Lillian Bannister, Ebbe Vorregård (AB) Niels Peter Nielsen (LR) og undertegnede. Undervejs er bestyrelsen selvfølgelig blevet orienteret.

Bylauget har kontakt med Næstved fotoklub, som i foråret kommer herud og tager billeder af Appenæs – vel at mærke set med 2014 briller – Det skal nok blive spændende med nye vinkler på Appenæs, som kan supplere de gamle fotos.

Foredragsaften / filmaften med Filmen Paw i februar sammen med Vejlø menighedsråd, hvor  godt 50 personer deltog og havde en  fin og særdeles underholdende aften.

Behandlede  sager i 2013:

Et bord/ bænkesæt er opstillet på byjorden ind mod Jakobshavn.

Vi har henvendt os til Næstved Kommune om :

 1. at slå græsrabatter langs Gavnøvej, og det er blevet gjort.
 2. at få rettet eller fjernet et skilt inde på Jakobshavns matrikel med en misvisende tekst. Kommunen er i gang med at behandle sagen, men endnu har vi ikke fået svar.
 3. Ejeren af  Bygaden 76 har bedt om tilladelse til at rive stuehuset ned. Bestyrelsen har sendt en indsigelse mod nedrivning. Men Næ. Komm har givet tilladelse på grund af husets dårlige tilstand og meddelt, at bygherren vil opføres et parcelhus af samme omfang og byggestil som det gamle stuehus og at der ikke skal udarbejdes ny lokalplan. ………………….                     

– Tilbage er der  at bestyrelsen gerne vil sige tak til alle dem, der bidrager til, at AB kan løse  de opgaver, der ligger inden for vores rammer.

 Næ. Kom. for deres  interesse og hjælpsomhed, når bestyrelsen henvender sig med forskellige spørgsmål eller problemer vedrørende vores område.

 Vejlø Menighedsråd for et godt samarbejde, Vi er glade for at kunne bringe en lille notits i kirkebladet, der henviser til hjemmesiden, og for  den fælles foredragsaften. Den handler som regel  om en verden, der knytter an til  Appenæs – men  samtidig sætter området i et større perspektiv.

 Lokalrådet/ Niels Peter Nielsen  og stadsgartner Grith Neel for godt samarbejde om en meget vellykket naturvandring i sommer.

NæstvedArkiver/ Mie Andersen og Kari Knutsson for deres gode og relevante vejledning om, hvordan vi bedst takler fotoprojektet både med teknik og andre forhold. Uden deres gode hjælp  var det projekt vist ikke kommet helskindet i land ! Og  også stor tak  til vores stabile arbejdsgruppe, Ebbe og Anne, Lillian Bannister og Niels Peter Nielsen. Vi har haft brug for at tænke nye ideer og tanker om dette projekt, hvor vi er amatører. I gruppen har vi talt meget om både indhold og form. Især har vi tænkt over, hvordan billeder og tekst bedst kan kombineres og præsenteres, så det bliver interessant, overskueligt og vedkommende for andre at dykke ned i denne kulturhistoriske arv. Vi er nu i gang med sidste fase – tror vi nok !  Men endnu mangler vi ” et eller to bette nøk”.

Bylaugets webmaster Henrik Jørgensen, som holder hjemmesiden opdateret –  altid meget indbydende og overskuelig. Det ser ud til, at mange holder sig a jour via den.  – Desuden har Henrik Jørgensen påtaget sig det krævende  arbejde at indføre fotoprojektet på vores hjemmeside. Det er virkelig en kæmpeopgave, som bestyrelsen er taknemmelig for, at du vil påtage dig.

Også tak til flere naboer til byjorden, der hjælper til med pasning af byjorden.

En særlig stor  tak skal der lyde til  beboere på maillisten ” Frivillige Hænder”.  Meget trofast og fuld af energi møder I op til naturpleje og vedligeholder byjorden sammen med  bestyrelsen.  Jeres indsats betyder blandt andet, at pasningen  ikke koster bylauget de store summer.

 En anden og mindst lige så stor værdi  i disse eftermiddage  på byjorden er imidlertid, at I er med til at skabe et godt fællesskab om vores natur i Appenæs, og som vi alle har del i. Når vi mødes  disse eftermiddage med naturpleje og bagefter kaffe/ en øl skabes der mange og gode kontakter på kryds og tværs mellem beboerne i Appenæs.

Også tak til revisor og revisorsuppleant Vagn Gjerløff og Stig Vilstrup for at klare den del af arbejdet.

Sidst – men ikke mindst – stor tak til bestyrelsen for nogle gode og effektive møder, hvor sagerne bliver vendt godt og grundigt og set fra mange  vinkler, inden vi træffer de beslutninger, vi anser for gavnlige og rigtige.                                                                                       Slut på beretningen for 2013.

Søren Olsen har hørt, at man overvejer, at der skal betales leje for garnhytterne og spørger , om det er rigtigt. Svaret er nej. Derefter bliver beretningen enstemmigt vedtaget.

 • Aflæggelse af det reviderede regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsesmedlemmer.

Kasserer Grethe Andersen forelægger regnskabet med lidt uddybende bemærkninger til de enkelte poster.

Appenæs Bylaug Regnskab for perioden 1.1. 2013-31.12. 2013

Indtægter:

Kontingent (138×75+1×60+240×50)                                                              22.410,00 kr

Tilskud fra Næstved kommune                                                  3.000,00

Leje af bådplads (4×400+3×100)                                               1.900,00

Flaskepant                                                                                                            89,50

Indtægter i alt                                                                                              27.399,50 kr

Udgifter:

Græsslåning, værktøj, planter                                                 7.213,53

Bord-bænkesæt                                                                       4.845,75

Landmåling + advokathjælp                                                                          7.116,25

Generalforsamling med foredrag                                                                 2.486,50

Bestyrelsesmøder                                                                         276,00

Aktivitetsdage                                                                                                     253,55

Kontorartikler og hjemmeside                                                     685,53         

Girokort                                                                                                            1.050,00

Foredrag Michael Stolze                                                                                 2.622,36

Gebyrer                                                                                                              309,00

Fotoprojekt                                                                                                      1.709,64

Vingaver                                                                                                             680,00

Udgifter i alt                                                                                                 29.248,11 kr

Årets overskud                                                                       -1.848,61 kr

Formue pr 1.1. 2013                                                                                     32.847,19 kr

Formue pr. 31.12. 2013    Bank 29.685,08 kr  Kontant 1.313,50 kr          30.998,58 kr

Den 12.2.2014        Grethe Andersen                                    Vagn Gjerløff

                                                     kasserer                                                   revisor

Ingen kommentarer til regnskabet, der derefter enstemmigt godkendes.

 • Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. Der er ikke kommet nogen forslag.

4a .Bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Oldermanden forelægger de små vedtægtsændringer, herunder at grundejerforeninger kan betale kollektivt for alle sine medlemmer til 2/3 af det almindelige kontingent. Forslaget om at ændre stavemåden bylaug til bylav alle andre steder end i navnet Appenæs Bylaug drøftes, og man vedtager derefter at bevare stavemåden bylaug i enhver henseende.

Vedtægtsændringerne i øvrigt godkendes. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer har ligget/ligger på hjemmesiden.

 • Fastsættelse af kontingent. Grethe Andersen fremsætter bestyrelsens forslag om uændret kontingent 75 kr for enkeltmedlemmer, 50 kr for kollektive medlemmer via grundejerforening. En bådplads 400 kr, hvis man ikke er medlem og gratis for medlemmer.

En skydepramplads 100 kr, hvis man ikke er medlem og gratis for medlemmer. Vedtages enstemmigt.

 • Valg af oldermand. Karen Terkelsen genvælges.
 • Valg af laugsmedlemmer og suppleanter.

Grethe Andersen er på valg og modtager genvalg. Grethe Andersen genvælges for 2 år.

Ebbe Vorregaard er på valg og modtager genvalg. Ebbe Vorregaard genvælges for 2 år.

Niels Peter Nielsen stiller op til den ledige plads som suppleant og vælges.

 • Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Vagn Gjerløff blev valgt sidste år for 2 år, så han er ikke på valg. Stig Vilstrup er på valg som revisorsuppleant og genvælges for 2 år.
 • Eventuelt. Karen Terkelsen omtaler ”frivillige hænder”, som består af 16 medlemmer på en mailliste. Disse medlemmer indkaldes via denne mailliste, når der skal udføres fælles arbejdsopgaver på byjorden. Der rundsendes besked om tid, sted og arbejdsopgaver.

Hilde Greve foreslår et udkigstårn på Sandbakken   

Generalforsamlingen slutter med, at Karen Terkelsen overrækker revisor Vagn Gjerløff og dirigent Stig Vilstrup hver en flaske vin som tak for udført arbejde

Appenæs den 27-3-14

Referent 
Grethe Andersen
Oldermand
 Karen Terkelsen
Dirigent
Stig Vilstrup