Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling i Appenæs Bylaug
11-3-2015 kl. 20 i Vejlø Sognegård.

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Peter Engberg, som vælges til dirigent. Dirigenten starter med at erklære generalforsamlingen indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.
 2.  Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Beretning  om 2014 i Appenæs Bylaug                                                                  

Møder og aktiviteter:                                                

5 bestyrelsesmøder  –  3 eftermiddage med naturpleje på byjorden –  en  spadseretur i Sandbakken med stadsgartner  Grith Neel. Hun kom med mange gode og relevante kommentarer til bestyrelsens  egne overvejelser og planer.  – Især betonede hun, hvor  vigtigt det er at arbejde ud fra både langsigtede og kortsigtede mål i naturplejen af Sandbakken. I bestyrelsen var vi meget tilfredse med hendes gode kommentarer. Dem vil vi prøve at følge op på.

I 2014 aftalte vi også i bestyrelsen, at det fremover er Ebbe Vorregaard, Niels Peter Nielsen og Jens Sand, der tager initiativ til at indkalde og planlægge naturplejearrangementer  på byjorden. 

Arbejdsgruppen om fotoprojektet  har givet mange møder omkring computeren, men det har været spændende og meget hyggeligt og – bedst af det hele –  vi er nået i hus med projektet !

Den 18. februar havde menighedsrådet og bylauget fælles foredragsaften med keramiker og forfatter Peder Rasmussen, Bregentved.  I et levende og underholdende foredrag fik tilhørerne et fortrinligt indblik i  produktionen under de skiftende Kähler- generationer og i de mange kunstnere, der bidrog til at gøre virksomheden berømt langt uden for landets grænser.

Behandlede sager i  årets løb:

1)  Forespørgsel fra nogle beboere om bådebro og opførelse af en garnhytte på byjorden ind mod Jakobshavn. Bestyrelsen har givet afslag, dels på grund af størrelsen af garnhytten, ca. 27 m2, dels fordi vi gerne vil bevare dette område som et åbent, rekreativt areal. Afslaget er blevet accepteret.

2)  Som sagt lykkedes det at få afsluttet vores fotoprojekt, blandt andet også med fotoserien, som Næstved Fotoklub har foræret bylauget. Begge serier ligger nu på hjemmesiden, takket være vores dygtige webmaster Henrik Jørgensen.  –  Sidste sløjfe på fotoprojektet er to collager, som vi har fået trykt og om kort tid vil udlåne til Forsamlingshuset. Nu kan gæsterne inde  i barstuen få en lille appetitvækker på, hvordan det gamle Appenæs så ud  for godt 100 år siden. Måske finder de også deres bedstemor eller oldefar på nogle af billederne.

I fotogruppen har vi forsøgt at nå frem til så korrekte oplysninger om billederne som muligt. Enkelte fejl har imidlertid sneget sig ind, og dem har vi naturligvis rettet. Arbejdsgruppen har haft et fortrinligt samarbejde med NæstvedArkiver, som vi har været meget glade for. Så stor tak til Mie Andersen og Kari Knutson for deres gode  og relevante vejledning.

3)  I løbet af et år kommer der faktisk mange papirer ind over bestyrelsen, selv om al offentlig korrespondance  nu  foregår over computeren. Derfor har vi indgået en aftale med NæstvedArkiver om en afleveringsaftale. Det betyder, at alt væsentligt skr.  materiale fra de foregående år er  blevet digitaliseret. Hvert år efter generalforsamlingen bliver alle årets skrivelser derfor overført digitalt til arkivet.

Vigtige papirer igennem de 65 år opbevares dog stadig i fysisk form, så de er nemme at finde frem.

3) 2014  har vi henvendt os til nogle få grundejerforeninger, der ikke har indmeldt sig kollektivt. Vi har opfordret dem til at sætte punktet på dagsorden ved deres generalforsamling og håber, at det vil lykkes. I GAS, som jeg tilhører, var der 14 stemmer for, 17 imod, én blank. Tre fuldmagter for kollektiv indmelding kunne ikke benyttes, da GAS’s  vedtægterne ikke har taget højde for fuldmagter – meget ærgeligt !

4)Endelig har vi henvendt os til et par naboer på grund af en masse affald og en tilbygning inde på byjorden. Både affald og tilbygning er blevet fjernet…. MEN:  Det skal ikke være nogen hemmelighed, at nogle beboere smider haveaffald på byjorden. Vi henstiller kraftigt til, at man holder sit affald inde på egen matrikel eller kører det ud på genbrugspladsen.

6) I to år har vi haft en sag kørende om et skilt inde på Jakobshavn med en meget misvisende tekst. Langt om længe er Næstved Kommunes politikere nået frem til en ” pragmatisk løsning”, der går ud på at sætte skilte op før og efter Jakobshavn, der klart fortæller, at der er offentlig adgang hen over Jakobshavns matrikel. Sidste nyt er, at skiltene bliver sat op om meget kort tid.

7)  Endelig har bestyrelsen henvendt sig til  Næstved kommune om en  meget stor bådebro, som en beboer har bygget neden for Fjordvej ud i Susåen. Næstved Kommune er i øjeblikket ved at undersøge denne sag.

  Hermed er  jeg vist ved at være ved vejs ende, og tilbage står at sige tak til alle, der bidrager til, at bylauget kan løse de opgaver, der hele tiden dukker op.

Tak til Næstved Kommune for godt samarbejde og for grundig behandling af sagerne.

Desuden tak til Vejlø Menighedsråd,   til naboer ved  byjorden, der giver en hånd med ved pasningen.

Til vores webmaster, skal der lyde en særlig tak for, at du altid sørger for en fin og opdateret hjemmeside og også din indsats med at sætte fotoserien så overskueligt op. Brugerantallet på hjemmesiden er steget gevaldigt i løbet af det sidste år, det har du en stor andel i.

Tak til revisor Vagn Gjerløff og suppleant Stig Vilstrup.

Tak til de mange beboere, der er tilmeldt vores mailliste ” Frivillige Hænder”. Det er i høj grad jeres gode og stabile indsats, der gør, at byjorden klarer sig så godt og at den er i fortsat vækst og udvikling. I bestyrelsen håber vi, at det energiske og jordnære samarbejde og hyggelige samvær bagefter kan fortsætte mange år endnu.

Til slut : tak til bestyrelsen for nogle gode og konstruktive møder i en god atmosfære.

Beretningen blev godkendt.

 • Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsesmedlemmer.

Appenæs Bylaug Regnskab for perioden 1.1 2014-31.12 2014

Indtægter:

 • Kontingent (155×75+240×50)                                                                                                    23.625,00
 • Tilskud fra Næstved kommune                                                                                                  3.000,00
 • Leje af bådplads (4×400+3×100)                                                                                                 1.900,00
 • Flaskepant                                                                                                                                               46,50
 • Indtægter i alt                                                                                                                                 28.571,50 kr
 • Udgifter:
 • Græsslåning og aktivitetsdage                                                                                                 1.814,03
 • Generalforsamling                                                                                                                         1.099,00
 • Foredrag                                                                                                                                            2.000,00
 • Bestyrelsesmøder                                                                                                                             486,50             
 • Kontorartikler og hjemmeside                                                                                                     986,01               
 • Gebyrer                                                                                                                                                 300,00
 • Vingaver                                                                                                                                             1.565,00
 • Udgifter i alt                                                                                                                                    8.250,54 kr
 • Årets overskud                                                                                                                               20.320,96 kr
 • Formue pr 1.1. 2014                                                                                                                      30.998,58 kr
 • Formue pr. 31.12. 2014    Bank 50.684,54 kr  Kontant 635,00 kr                                    51.319,54 kr

Den 4.2.2015                                                     Grethe Andersen                                                   Vagn Gjerløff

                                                          kasserer                                                                      revisor

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

4A.Der er indgivet forslag fra Bent Henriksen om, at bylaugets møder fremover afholdes i Appenæs Forsamlingshus.

Der kom forskellige små ændringsforslag, som endte med, at det er en god idé at bruge forsamlingshuset, når det er muligt og økonomien er til det. Bestyrelsen bestemmer stedet. I øjeblikket betales 600 kr for leje af Sognegården og forsamlingshuset vil i øjeblikket kunne lejes for 500 kr.

5. Fastsættelse af kontingent.

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, altså 75 kr for enkeltmedlemmer og 50 kr pr. grundejer, når grundejerforeningen betaler samlet kontingent. 400 kr for leje af bådplads og 100 kr for leje af skydepramplads for bådejere, der ikke er medlemmer af Appenæs Bylaug. Forslaget vedtages.

6. Valg af oldermand.

Karen Terkelsen genvælges som oldermand for 1 år

7. Valg af laugsmedlemmer og suppleanter.

Jens Sand og Steen Fugl er på valg og modtager genvalg. Begge genvælges for 2 år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Grethe Andersen og Ebbe Vorregaard, som blev valgt i 2014 for 2 år.

Grethe Schou ønsker ikke genvalg til suppleant.

Svend Erik Frømsdorf vælges til suppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Vagn Gjerløff er villig til genvalg som revisor og genvælges.

Stig Vilstrup ønsker ikke genvalg som revisorsuppleant. Elly Eriksen vælges som revisorsuppleant

9. Eventuelt

Karen Terkelsen havde følgende indlæg under eventuelt

Udblik til næste år : Bestyrelsen overvejer at renovere sti langs Susåen, da den er krympet ganske meget, og naturligvis vil vi også sørge for den nødvendige naturpleje af byjorden  ved Susåen og i Sandbakken. I det område kan det blive nødvendigt at anvende Round up i  begrænset omfang. Ved Forsamlingshuset vil træerne sandsynligvis igen blive stynet af hensyn til det nye tegltag.

Bestyrelsen afventer svar fra de grundejerforeninger, vi har kontaktet ang. koll. indmeldelse.

Andre ideer, som bestyrelsen måske vil overveje i 2015:

 Evt. kontakt til Sct. Jørgens skole om muligheden for at deres elever kan bruge Appenæs  f. eks. til et naturprojekt eller i historieundervisnsning. Stort set hele den historiske udvikling fra oldtiden til 2014 kan udforskes med  levn fra mange perioder.

 Evt.  udskrivning af en fotokonkurrence for børn/ unge og for voksne med de  bedste  fotos fra Apppenæs  

Under evt.: 1)  Bestyrelsen er blevet bedt om at nævne, at der er forsøg på at få en venneforening til Forsamlingshuset op at stå. -2)   En opfordring til at melde sig på maillisten ”Frivillige Hænder”.

Et medlem opfordrede til mere synliggørelse af Appenæs Bylaug, da mange beboere ikke vidste, hvad det var.

Bestyrelsen vil overveje at dele folderen ud igen.

Tidligere formand for Lokalrådet oplyste, at Lokalrådet er nedlagt.

Dato 18-3-2015

Referent                                                                                                  Dirigent
Grethe Andersen                                                                                Peter Engberg