Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling i Appenæs Bylaug 09/03/2016 i Appenæs Forsamlingshus.

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Peter Engberg, som dirigent. Peter Engberg bliver valgt og han konstaterer, at generalforsamlingen indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og den er beslutningsdygtig.

 • Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Beretning om 2015 i Appenæs Bylaug                                                           

Møder og aktiviteter:

Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder, haft 5 naturplejeaktiviteter i Sandbakken, ved Forsamlingshuset og ved Susåen. I februar havde vi den fælles foredragsaften med Vejlø Menighedsråd i Sognegården. Foredragsholderen Lars Malmskov fortalte om havørnenes liv. 75 personer deltog i denne spændende interessante aften.

Behandlede sager i årets løb:

 1. Fra forsamlingshusets bestyrelse henvendte de sig ang. de store lindetræer, de ønskede stynet af hensyn til den nyrenoverede bygning. Træerne fik en omgang med saven og kan nu vokse videre de næste 8 – 10 år.
 2. Vi har sendt to ansøgninger om økonomisk støtte: Én til Friluftrådet om støtte til bekæmpelse af hybenroser i Sandbakken, som vi desværre fik afslag på. Den anden gik til Næstved Kommunes pulje: Støtte til gadekær m.m. Her fik Bylauget 3.000 kr. i støtte til vedligeholdelse af byjorden.
 3. I foråret 2015 sendte vi et brev til Sct. Jørgens skole med opfordring til at benytte byjorden

som et oplagt mål for ekskursioner og en nem måde at give eleverne indblik i alt det kulturhistoriske stof, som Appenæs rummer. Skolen har dog ikke reageret på henvendelsen.

 1. I forbindelse med en gammel sag om en bådebro ud i Susåen ved Fjordvej og om et misvisende skilt på Jakobshavn har vi været i kontakt med Næstved Kommune. I den første sag om bådebroen har vi afgivet høringssvar, men har derefter ikke hørt mere. Vedr. skiltet har Næstved Kommune nu opsat et skilt inde på byjorden ind mod Jakobshavn. Dette skilt oplyser, at der er offentlig adgang på stien hen over Jakobshavn.
 2. I Sandbakken har vi haft en landmåler ude og gå skelmarkeringen efter, så der nu er klarhed over, hvor byjorden ender og de private haver begynder. Byjorden ved Susåen blev skelmarkeret for en del år tilbage og vi har således nu kortmateriale både over byjorden ved Susåen og i Sandbakken – en klar fordel for alle parter. I den sammenhæng vil vi gerne understrege, at det er uacceptabelt, at affald fra private haver stadig bliver smidt ind på byjorden. Vi opfordrer kraftigt til, at man kører sit affald ud på genbrugsstationen eller holder det inde på sin egen parcel.
 3. Vi har henvendt os til en mountain- bike klub i Næstved og henstillet til dem at vise hensyn og omtanke, når de kører ved Susåstien. Forhåbentlig har det virket.
 4. En meget positiv og glædelig ting i årets løb er, at to grundejerforeninger har indmeldt sig kollektivt i Bylauget, nemlig Appenæs ny grundejerforening af 1966 – i daglig tale: Engdraget. Den anden er Blåbærvængets grundejerforening.  I skal være meget velkomne i Bylauget. I alt er nu 7 grundejerforeninger kollektivt indmeldt. Dermed er det økonomiske fundament for at vedligeholde byjorden blevet endnu mere sikret.
 5. Bestyrelsen har givet økonomisk støtte til en hjertestarter, der opsættes udvendigt på Forsamlingshusets mur, i nærmeste fremtid.  Det er vigtigt, at der følges op med grundig instruktion i, hvordan den bruges. Det har den siddende bestyrelse endnu ikke nået at tage stilling til.
 6. Næstved Kommune har i januar henvendt sig ang. tilladelse til at nævne Sandbakken som et godt kælkested i Næstved på deres hjemmeside / Facebook.  Det har vi givet tilladelse til under forudsætning af, at Bylauget ikke har forsikringsansvar, hvis nogen kommer til skade.

Det er, hvad året 2015 har budt på af større og mindre sager – kort sagt som det plejer at være.

Tilbage er der at sige tak til alle dem, der støtter Bylauget: Næstved kommunes afdeling – Park og vej for at give gode råd ang. naturpleje, og også andre forvaltninger, når vi henvender os. Tak til menighedsrådet for en god kontakt.  Én person skal have en særlig tak, nemlig Bylaugets dygtige webmaster, Henrik Jørgensen, som desværre holder op, efter ”lang og tro tjeneste”. Han har virkelig passet og vedligeholdt vores hjemmeside på allerbedste vis, så den fungerer som et fint bindeled mellem bestyrelse og beboere, der ønsker at følge med i Bylaugets arbejde. – Velkommen til din afløser Jesper Selch, som Bylauget glæder sig til at få et lige så godt samarbejde med.   Også tak til de mange beboere, der holder et vågent øje med byjorden og på egen hånd hjælper med ved pasningen.

En tak til vores revisorsuppleant, Elly Eriksen, for at se regnskabet efter i sømmene. Bylaugets revisor gennem en del år, Vagn Gjerløff, har ønsket at stoppe, men vi siger mange tak for en god indsats gennem årene.

Også en særlig tak til Frivillige Hænder for jeres store og solide indsats, både når det gælder de mindre og de større arbejder på byjorden.  Det er meget glædeligt og positivt, at så mange mennesker frivilligt engagerer sig i deres lokale område. Det er med til at styrke fællesskabet og gøre Appenæs til et meget attraktivt boligområde.

Vi håber, de mange frivillige hænder holder ud og ved i mange år endnu, så vi kan bevare dette fællesskab, der både er nyttigt, hyggeligt og værdifuldt …. og der er selvfølgelig plads til nye frivillige.

Vi håber, at de mange frivillige hænder holder ud og ved i mange år endnu, så vi kan bevare dette fællesskab, der både er nyttigt, hyggeligt og meget værdifuldt.

Til sidst en tak til tremandsgruppen i bestyrelsen: Niels Peter Nielsen, Jens Sand og Ebbe Vorregård, som sammen har tilrettelagt og stået for de forskellige naturplejearrangementer og som også indkalder Frivillige Hænder. Det har fungeret vældig fint.

Også tak til hele bestyrelsen for møder, hvor vi både diskuterer frem og tilbage og samarbejder godt om de løbende sager og desuden har haft et hyggeligt samvær bagefter.

Beretningen blev godkendt.

 • Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsesmedlemmer.

Appenæs Bylaug regnskab for perioden 1.1.2015-31.12.2015

Indtægter:

Kontingent (115×75+1×100+251×50)                                                 21.275,00

Tilskud fra Næstved kommune                                                             3.000,00

Leje af bådplads (3×400+2×100)                                                          1.400,00

Flaskepant                                                                                                     7,00

Indtægter i alt                                                                                     25.682,00 kr.

Udgifter:

Park og vej                                                                                           1.064,65

Foredrag                                                                                              2.000,00                    

Generalforsamling                                                                                  701,00

Fotocollage                                                                                          1.037,00

Hjemmeside                                                                                            156,75

Bestyrelsesmøder                                                                                    710,75

Vingaver                                                                                              1.172,00

Aktivitetsdage                                                                                     3.574,00

Stirenovering                                                                                       23.232,19

Landinspektør                                                                                      11.994,94

Bidrag hjertestarter                                                                                1.500,00

Bankgebyrer                                                                                             300,00

Udgifter i alt                                                                                       47.443,28 kr.

Årets overskud                                                                                    -21.761,28 kr.

Formue pr. 1.1.2015                                                                             51.319,54 kr.

Formue pr. 31.12.2015 (bank 28.842,26 kr.   kontant 716,00 kr.)   29.558,26 kr.

Den 11.02.2016                                       

      Kasserer                                         Revisorsuppleant

Grethe Andersen                                      Elly Eriksen

Regnskabet blev godkendt.

 • Behandling af bestyrelsens forslag og rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har ikke forslag til behandling, og der er ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmerne.

 • Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, altså 75,- kr. for enkeltmedlemmer og 50,- kr. pr. grundejer, når grundejerforeningen betaler samlet kontingent. 400,- kr. for leje af bådplads og 100,- kr. for leje af skydepramplads for bådejere, der ikke er medlemmer af Appenæs Bylaug.

Forslaget blev vedtaget.

 • Valg af oldermand.

Karen Terkelsen ønsker ikke genvalg hvorfor bestyrelsen foreslår Grethe Andersen som oldermand. Hun vælges som oldermand for 1 år.

 • Valg af laugsmedlemmer samt suppleanter.

Ebbe Vorregaard er på valg. Han genvælges for 2 år.

Bestyrelsen foreslår suppleant, Svend Erik Frømsdorf. Han vælges for 2 år.

Bestyrelsen foreslår Niels Peter Nielsen som suppleant. Han genvælges som suppleant.

Bestyrelsen foreslår Karen Terkelsen som suppleant. Hun vælges som suppleant.

 • Valg af revisor og revisorsuppleanter.

Bestyrelsen foreslår Elly Eriksen som revisor. Hun vælges som revisor for 1 år.

Som revisorsuppleanter foreslår bestyrelsen Søren Olesen. Han valgtes som revisorsuppleant for 2 år.

 • Eventuelt.

Der blev spurgt om valg af kasserer. Dirigenten svarede, at bestyrelsen konstituerer sig selv.

Karen Terkelsen orienterede om:

 1. Berit Rosenkilde, Næstved Kommune, har udsendt en skr. vedr. temaet ”Et godt liv på landet”. Dette afholdes på Menstrup Kro med tilmelding senest 15/03/2016. Skr. kan ses efter generalforsamlingen.
  1. Kirsten Vallengren efterlyser interesserede ”slægtsforskere” vedr. skudsmålsbog for Ane Kirstine Hansen. Mailen vil blive opsat på opslagstavlen (ved ”Brugsen”). Mailen kan ses efter generalforsamlingen.
  1. Et gammelt billede fra en gård, der lå på Bygaden over for ”Den gamle Brugs”. Billedet kan beses efter generalforsamlingen.
  1. Takkebrev til Bylauget fra Viktor og Inga blev læst op.

               Herefter var der en kort drøftelse vedr. hjertestarteren.

Dato        09/03/2016

                      Referent                                                                         Dirigent
              Svend Erik Frømsdorf                                                      Peter Engberg