Generalforsamling 2017

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Peter Engberg som dirigent. Peter Engberg bliver valgt, og han konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og den er beslutningsdygtig.

 • Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Beretning om 2016 i Appenæs Bylaug.

Møder og aktiviteter:

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.  1 naturplejedag med ”Frivillige hænder”. Foredragsaften blev afholdt 23. februar fælles med Vejlø Menighedsråd med Palle Birk Hansen som foredragsholder om Kulturlandskaber omkring Karrebæk og Dybsø Fjorde med omkring  50 deltagere.

Behandlede sager i årets løb:

Løst og fast om, hvad der er sket i årets løb.

 1. Vi har hængt opslag op med navn, adresse, tlf. numre og mail-adresser på alle bestyrelsesmedlemmer i skabet på gavlen af den tidligere brugs.
 2. Vi fik ny webmaster, som desværre efter et stykke tid måtte opgive at få hjemmesiden til at fungere. Vi har derefter fået forbindelse med en anden, som det nu er lykkedes at få hjemmesiden til at fungere igen og der er nu blevet lagt nye ting ind.
 3. Vi har fået ny kasserer Steen Fugl, da den gamle (mig) blev oldermand sidste år. Det krævede, at vi blev oprettet som frivillig forening, fik CVR-nr, erhvervs-Nem-ID, erhvervs-e-boks. Samtidig skulle alle bestyrelsesmedlemmer registreres. Det tog lang tid at få alle pairer i orden.
 4. Forårets arbejder med ”frivillige hænder”. Arbejdsdagen i slutning af april måtte aflyse på grund af dårligt vejr. I juni lykkedes det at afholde oprydning på Sandbakken, hvor der blev lejet flismaskine, så alle bunkerne fra efterårets oprydning blev hugget til flis. Desværre skete der et uheld, så maskinen fik en skade, som vi kom til at betale for. Fremover skal der tegnes forsikring, hvis der lejes maskiner, ellers må afhuggede grene bare køres væk. I efteråret blev der ingen indkaldelse af ”flittige hænder”, men områderne er alligevel blevet holdt af et bestyrelsesmedlem. Der er indkøbt en ekstra buskrydder. Næstved kommune har slået græsset på sandbakken.
 5. I juni fik vi en henvendelse om, at der var sprøjtet med ukrudtsmiddel på Byjorden og i sivene ved Susåen ved Fjordvej. Den pågældende, der havde sprøjtet, blev kontaktet og fik derefter et brev om, at hvis det skete igen, så ville bestyrelsen anmelde det til kommune og politi.
 6. Garnhytterne er blevet registreret med navn og adresse på ejer og bruger. Fremover vil bestyrelsen håndhæve, at ejere/brugere af garnhytterne skal bo i Bylaugets område. Forstået på den måde, at ved ejer/brugerskifte skal bestyrelsen orienteres, og den nye ejer/bruger skal bo i området (medmindre bestyrelsen giver en særlig dispensation). Alle nuværende ejere har fået brev om dette.
 7. Garnkedlen på Gødsholmsvej er blevet flot istandsat af Ebbe fra bestyrelsen. Garnkedlen ved Fjordvej  trænger også til at blive renoveret, hvilket vi vil forsøge at få gjort i 2017.
 8. Der er opsat hjertestarter på forsamlingshuset på den side, hvor indgangsdøren er. Bylauget har sammen med en række andre givet bidrag til den.
 9. Folderen om Appenæs Bylaug er blevet opdateret og uddelt til alle beboere sammen med indkaldelsen til generalforsamling.
 10. Vi fik mail fra Næstved kommune angående nabohøring i forbindelse med nedrivning af hovedbygning og lade og dispensation til nybyggeri på grunden. Vi havde ikke indvendinger mod de ansøgte dispensationer, men ønskede sikkerhed for, at stien blev holdt åben i byggeperioden og derefter udlagt i 2m bredde som grussti med offentlig adgang. Samtidig ønskede vi adgang forbudt skiltene fjernet. Det fik vi løfte om.
 11. I forbindelse med nedrivning af stuehus og lade fik vi aftale med ejeren om, at vi måtte tage billeder ude og inde før, under og efter nedrivning. Så vi har dokumentation på, hvordan gården så ud. Niels Peter tog sig af det og har billederne.
 12. Mie Andersen har interviewet Johannes Hansen.
 13. Bylauget har modtaget Appenæs valsen, som bør lægges på hjemmesiden.
 14. Vi har søgt Næstved kommune om tilskud til gadekær mm og har fået 3000 kr.

Tak til alle de beboere, der støtter Appenæs bylaugs arbejde med indbetaling af kontingent, arbejde i ”frivillige hænder”, arbejde i bestyrelsen, arbejde med at holde områderne ved bådene og garnhytterne og hvor man ellers giver et nap med. Tak til Næstved kommune for økonomisk bidrag og til Park og vej for hjælp i Sandbakken. Tak til vores nye webmaster Martin Vorregaard, som har fået hjemmesiden op at stå igen. Tak til Menighedsrådet for godt samarbejde.

Tak til vores revisor Elly Eriksen for at gennemgå regnskabet.

Hvis der er andre, der ønsker at deltage i ”Frivillige hænder”, så giv besked til Ebbe Vorregaard, Niels Peter Nielsen eller Jens Sand.

Beretningen blev godkendt.

 • Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.

Appenæs Bylaug regnskab for perioden 1.1.2016-31.12.2016

Indtægter:

Kontingent (82×75+1×70+302×50)                                                              21.320,00 kr.

Tilskud fra Næstved kommune                                                                       3.000,00

Leje af bådplads (3×400+5×100)                                                                    1.700,00

Flaskepant                                                                                                              9,00

Indtægter i alt                                                                                              26.029,00 kr.

Udgifter:

Foredrag om havørne                                                                                      2.000,00

Generalforsamling med foredrag                                                                    2.880,00

Hjemmeside                                                                                                        156,75

Bestyrelsesmøder                                                                                               611,70

Kontorudgifter                                                                                                   147,95

Gaver og bårebuket                                                                                         1.200,95

Aktivitetsdage                                                                                                 9.528,52

Reparation af garnkoger                                                                                  5.065,92                      

Bankgebyrer                                                                                                       252,00

Udgifter i alt                                                                                                21.843,79 kr.

Årets overskud                                                                                              4.185,21 kr.

Formue pr. 1.1.2016                                                                                   29.558,26 kr.

Formue pr. 31.12.2016 (bank 33.743,47 kr. kontant 0 kr.)                     33.743,47 kr.

Formue 31.12.2016-formue 1.1.2016 =33.743,47-29.558,26=                   4.185,21 kr.

Den 08. 01. 2017   

Grethe Andersen                          Steen Fugl                          Elly Eriksen

Formand                                       kasserer                               revisor

Regnskabet blev godkendt.

 • Behandling af bestyrelsens forslag og rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har ikke forslag til behandling, og der er ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmerne.

 • Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, altså 75,- kr. for enkeltmedlemmer og 50,- kr. pr. grundejer, når grundejerforeningen betaler samlet kontingent. For leje af bådplads 400,- kr. og 100,- kr. for leje af skydepramplads for bådejere, der ikke er medlemmer af Appenæs Bylaug.

 • Valg af oldermand.

Grethe Andersen er på valg og genopstiller. Hun genvælges som oldermand for 1 år.

 • Valg af laugsmedlemmer og suppleanter.

Steen Fugl er på valg og genopstiller. Han genvælges for 2 år.

Jens Sand er på valg og genopstiller. Han genvælges for 2 år.

Bestyrelsen foreslår Niels Peter Nielsen som suppleant. Han genvælges som suppleant for 1 år.

Bestyrelsen foreslår Karen Terkelsen som suppleant. Hun genvælges som suppleant for 1 år.

 • Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslår Elly Eriksen som revisor. Hun genvælges som revisor for 2 år.

 • Eventuelt.

Dirigenten, der er kasserer i ”Bevaringsforeningen i Næstved Kommune”, havde gerne set, at Appenæs Bylaug havde bakket op om Bevaringsforeningens indsigelser i forbindelse med  nedrivningen og byggeprojektet på Appenæs Bygade 76.

Dirigenten forespurgte om den nyopførte bygning ved Jacobshavn ligger på udmatrikuleret jord tilhørende Appenæs Bylaug. Oldermanden svarede, at det gjorde den ikke.

Drøftelser omkring hjertestarteren og om mulige kurser i fremtiden burde offentliggøres i f.eks. Næstved Bladet. Man var enige heri, men det vil være op til Bestyrelsen for Forsamlingshuset.

Afslutningsvis blev der forespurgt om kommende arbejdsdage på fællesarealerne. Arbejdsdagene er p.t. endnu ikke fastlagte, men ”Frivillige hænder” vil blive varskoet via nettet.

Dato 15/03/2017

                      Referent                                                                         Dirigent
           Svend Erik Frømsdorf                                                          Peter Engberg