Generalforsamling 2020

Nedenstående beretning er oldermandens talepapir til den aflyste generalforsamling den 17-3-2020

Beretning om det forløbne år siden sidste generalforsamling.

Møder og aktiviteter:

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder og 2 naturplejedage med frivillige hænder.

Bestyrelsen har besigtiget byjorden 2 gange i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Herunder kigget på store træer og vurderet, hvilke der skulle beskæres.

Løst og fast om, hvad der er sket i årets løb:

Efter generalforsamlingen 2019 besluttede vi at undersøge, om der var sket ændringer med hensyn til forsikring for bylaug.

Landinspektør Lars Ramshøj, der har været leder og undervist på landinspektøruddannelsen på Aalborg Universitet, fortalte os, at Bylauget var at betragte som ejere af byjorden, så han ville anbefale, at vi tegnede forsikring.

Bestyrelsen har derefter tegnet en ansvarsforsikring for foreninger.

Samtidig besluttede vi i bestyrelsen, at da Appenæs Bylauget allerede var at betragte som ejere af byjorden, så ville vi søge ejendomsdom og få tinglyst skøde på den allerede i 2000 og 2015 opmålte jord, så vi på den måde kunne sikre fællesarealets størrelse, som der står i vedtægternes paragraf 10 stk 4. Derved kunne vi sikre byjorden som fælles jord for alle beboere i Appenæs også fremover.

Vi har den 4-5-2019 indgået en skriftlig aftale med bestyrelsen for ejerforeningen Jacobshavn angående den del af byjorden, der ligger som nabo til Jacobshavn. Aftalen går ud på, at ejerforeningen Jacobshavn hurtigst muligt fælder de 5 høje korkelme på byjorden tæt ved skel og fjerner alle rodskud.

Den øvrige bevoksning på det nævnte område bevares og værnes.

Korkelmene og rodskuddene blev fjernet i løbet af maj måned.

Flittige hænder har derefter i juni udført naturpleje på byjorden ved åen herunder beskåret buske og træer og slået græs. Store grene blev efter aftale med Anders Bech lagt på Sankt Hans bålet i Jacobshavn.

Vi observerede i forbindelse med denne naturplejedag, at der var kørt en hel del bøgehækkeaffald ud i sivene. Sivene skal ikke fungere som affaldsplads for beboeres haveaffald. Beboere skal heller ikke selv uden aftale med Bylaugets bestyrelse beskære buske og træer på byjorden.

I slutningen af august havde flittige hænder en naturplejedag i den sydlige del af Sandbakken, hvor der blev udført de beskæringer af buske og træer, som bestyrelsen havde anbefalet.

Der vil meget snart blive opsat to bænke i Sandbakken, hvor man kan hvile de trætte ben og nyde udsigten. Plankerne er indkøbt og behandlet, men vejret har ikke indbudt til opsætning endnu.

Vores hjemmeside fungerer ikke, idet vi ikke kan lægge nye ting ind på den, fordi den er lavet i et forældet system. Vi havde fået løfte om hjælp fra en hjemmesidekyndig beboer i Appenæs til at få lavet den om, så vi opsagde vores aftale med Martin Vorregaard i Ringsted, som hjalp os med at få lagt enkelte ting ind, men desværre sprang beboeren fra Appenæs fra på grund af manglende tid. Så vi mangler en person, der vil hjælpe os med at få lavet en ny simpel hjemmeside og lægge ting ind på den, hvis vi ikke selv kan.

Vi har søgt og fået 3000 kr fra Næstved kommunes gadekærsfond. Vi har ingen andre indtægter end kontingentindtægterne. Jeg vil stadig opfordre flere grundejerforeninger til at melde sig kollektivt ind, så vi har et mere sikkert indtægtsgrundlag til vedligehold af Byjorden.

Tak til alle beboere, der støtter bylaugets arbejde med betaling af kontingent. Tak til frivillige hænder for deres store arbejde med at passe områderne. Tak til dem, der er med til at passe områderne ved garnhytterne og bådene. Tak til bestyrelsen. Tak til Elly Eriksen for revision af regnskabet. Tak til Næstved kommune for gadekærsbidraget.

Frivillige hænder kan stadig bruge flere deltagere, så henvend jer til Jens Sand eller mig, hvis I vil deltage i arbejdet og fællesskabet.

Oldermand Grethe Andersen

REGNSKAB 2019