Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Appenæs Bylaug 05/03/2019 i Appenæs
Forsamlingshus.

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Peter Engberg som dirigent. Peter Engberg bliver valgt, og han konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og den er beslutningsdygtig.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  a. Oldermanden aflagde beretning og oplyste, at der har været afholdt 4
  bestyrelsesmøder, 4 naturplejedage med Frivillige hænder, heraf 2 i Sandbakken og 2 ved Susåen.
  b. På området ved Jakobshavn har der været udøvet hærværk på en stor mirabelle. Grenene var savet halvt igennem, og stormen klarede resten. Træet blev herefter klippet til, men hærværket er fortsat, så der nu kun er stammen tilbage. Garnkogeren ved Fjordvej er istandsat ved Ebbes foranstaltning. Næstved Kommune har mod betaling klippet græs på Sandbakken.
  c. Telefonisk henvendelse vedr. plantede ahorntræer langs stien ved Susåen, der udgår fra P-pladsen (baronens sti). Det er ikke tilladt at plante træer inden for åbeskyttelseslinien. Det blev besigtiget og det konstateredes, at træerne var selvsåede. I øvrigt er området uden for Bylaugets domæne.
  d. Forespørgsel om tilladelse til at opføre garnhytte på byjorden. Der blev givet afslag. Bestyrelsen henviser til, at man kan forsøge at købe, når hytterne udbydes til salg. Herudover forespørgsel vedr. prisen på en garnhytte. Bylauget kan ikke fastsætte priser på hytterne.
  e. Det er GAUS og GAS, der jf. Næstved Kommune skal vedligeholde stien syd for bebyggelserne.
  f. Der vil blive opsat en simpel bænk ved de store fyrretræer med udsigt til den lille kælkebakke.
  g. På sidste års generalforsamling omtaltes det, at der i januar 2018 i fællesskab Grundejerforeningen Jakobshavn blev beskåret store mængder træer og buske ved siden af bebyggelsen Ny Åkjær og Jakobshavn bestyrelsen havde udarbejdet en plan for beskæring og oprydning. Der blev taget behørigt hensyn til, at det skulle være
  natur og ikke en friseret have. Der blev fældet og beskåret en del mere end bestyrelsen egentlig havde sagt god for. 18/10/2018 ansøgte grundejerforeningen Jakobshavn tilladelse til at fælde korkelmene tæt på hegnet til Ny Åkjær. Bestyrelsen kunne ikke imødekomme ansøgningen jf. oven for.
  h. NK Forsyning forespurgte om Bylaugets holdning til Grundejerforeningen Jakobshavn ansøgning om beskæring/fældning af de store fyrretræer på NK Forsynings område mellem vejen Jakobshavn og Appenæs Bådelaugs plads. Da der ikke er tale om byjord ønskede Bylauget ikke at blande sig, omend beskæring/fældning med efterfølgende nyplantning måske kunne være nødvendig.
  i. Sjællandske Medier havde kontaktet oldermanden vedr. Bylaugets holdning til nedrivningstilladelse til det ældste fiskerhus i Appenæs. Oldermanden undrede sig over, at politikerne gav tilladelse, når forvaltningen havde sagt nej. Oldermanden kendte dog ikke til husets tilstand, men undrede sig over, at man først gav nedrivningstilladelse og derefter ville udarbejde en bevaringsplan. Karen Terkelsen deltog efterfølgende i et TV-klip om emnet.
  j. Vi har ansøgt Næstved Kommune om og fået kr. 3000,- fra Gadekærsfonden. Øvrige indtægter stammer fra kontingenter.
  k. Tak til de beboere, der støtter via kontingentbetaling. Tak til Frivillige hænder med at passe områderne og tak til andre, som er med til at passe områderne ved bådene og garnhytterne. Tak til bestyrelsen og en særlig tak til Ebbe for istandsættelse af garnkogeren.
  l. Hvis andre ønsker at deltage i Frivillige hænder så ligger der lister på bordene, som man kan skrive sig på. Finn Thomsen, Hans Lykkesvej konstaterede, at en bevarende byplan vedr. Gødsholmvej på et
  tidspunkt havde været i høring. Dirigenten, der er formand for Bevaringsforeningen kunne konstatere, at man herefter måtte afvente udarbejdelse af bevaringsplanen. Beretningen blev herefter godkendt.
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.
  Appenæs Bylaugs regnskab for perioden 01/01 til 31/12/2018.
   Kassereren fremlagde regnskabet. (Regnskabet findes på side 5).
   Edith Vissing, Lyngbakken, ville gerne vide, hvor bådepladserne er.
  Oldermanden svarede, at de er på Byjorden langs Susåen.
   Anders Beck, Jakobshavn, ville gerne vide, hvorfor der ikke fremgik forsikringer af regnskabet. Kassereren svarede, at Bylauget ikke er er ejer, men alene forvalter området og derfor ikke kan pålægges erstatningsansvar.
   Flemming Nielsen ville gerne vide, hvor der blev slået græs.
  Oldermanden svarede, at Bylauget kun slår græs i Sandbakken.
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Behandling af bestyrelsens forslag og rettidigt indkomne forslag fra
  medlemmerne.

  a. Bestyrelsen havde ikke forslag til behandling.
  b. Der var indkommet følgende forlag:
  Se side 3.
   Dirigenten læste forslaget op hvorefter han bad forslagsstilleren Michael Jakobsen, Jakobshavn 11, om at redegøre for forslaget. Redegørelsen fulgte i store træk begrundelsen for forslaget på side 4. Han anbefalede forsamlingen at stemme for forslaget.
   Oldermanden fremlagde herefter bestyrelsens holdning til forslaget:
  Bestyrelsen for Appenæs Bylaug er enige om at anbefale, at det indkomne forslag forkastes. Som allerede nævnt i bestyrelsens beretning blev der i januar 2018 i fællesskab mellem Bylaugets bestyrelse og Flittige hænder og medlemmer af GF Jacobshavn beskåret og fældet
  en meget stor del af beplantningen på byjorden op mod Jacobshavn efter anmodning fra GF Jacobshavn. Resultatet var efter bestyrelsens opfattelse et kompromis mellem, hvad GFJacobshavn ønskede og hvad Bylaugets bestyrelse kunne acceptere. Allerede i oktober 2018
  kom der en ny ansøgning om at få fældet yderligere på byjorden (korkelmen tæt ved hegnet mellem Jacobshavn og byjord). Bestyrelsen for Appenæs Bylaug sagde nej til denne anmodning, da de fandt, at der var beskåret mere end rigeligt i januar 2018. I februar 2019
  kommer så forslaget fra Michael Jakobsen med anmodning om at få fældet nærmest al beplantning på området af hensyn til udsigten for ham selv og andre beboere i Ny Åkjær. Området har hidtil ligget som et naturområde med blandet beplantning til glæde for medlemmer af Appenæs Bylaug og andre, der færdes i området. Bestyrelsen for Bylauget kan ikke gå ind for, at naturområder skal fuldstændig ændres, fordi der flytter nye naboer ind, som ønsker at bestemme, hvordan byjord, der grænser op til deres parcel, skal se ud.
  Byjorden er fælles for alle beboere i Appenæs. Bestyrelsen er valgt til at tage vare på denne byjord og søge at bevare dens naturmiljøer og ikke bare rette ind efter ønsker fra enkelte naboer til byjorden. Derfor ønsker vi forslaget forkastet.
   Anders Beck, Jakobshavn og Jens Ravn, Appenæs Bygade, anbefalede begge, at man støttede op forslaget, bl.a. med henvisning til vedtægternes § 5 Bylaugets formål og opgaver.
   Else Fischer, Plantevej mente, at forslaget virkede meget egoistisk.
   Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning: FOR stemte 21 og IMOD stemte 34.
 5. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 75,- for individuelle medlemmer, kr. 50,- for grundejere, når grundejerforeningen samlet betaler for medlemskabet. For leje af bådplads kr. 400,- og kr. 100,- for leje af skydepramplads for bådejere, der ikke er medlemmer af Appenæs Bylaug. Forslaget blev vedtaget.
 6. Valg af oldermand.
  Grethe Andersen er på valg og genopstiller. Hun genvælges som oldermand for 1 år.
 7. Valg af laugsmedlemmer og suppleanter.
   Steen Fugl er på valg og genopstiller. Han genvælges for 2 år.
   Jens Sand er på valg og genopstiller. Han genvælges for 2 år.
   Bestyrelsen foreslår Niels Peter Nielsen som suppleant. Han genvælges som suppleant for 1 år.
   Bestyrelsen foreslår Karen Terkelsen som suppleant. Hun genvælges som suppleant for 1 år.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Bestyrelsen foreslår Elly Eriksen som revisor. Hun genvælges som revisor for 2 år.
 9. Eventuelt.
  Intet at bemærke.
  Dato: 08/03/2019
  Referent
  Svend Erik Frømsdorf
  Dirigent
  Peter Engberg