Vedtægter

Vedtægter for Appenæs Bylaug

KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

§ 1. Foreningens navn er APPENÆS BYLAUG.

§ 2. Appenæs Bylaug har hjemsted i Næstved Kommune.

KAP. 2. BYLAVETS OMRÅDE OG MEDLEMSKREDS.

§ 3. Appenæs Bylaug dækker området fra Appenæs Bygades begyndelse ved  Åderupvej og ud til Vejløbro, herunder udstykningen Appenæs Syd.

§ 4. Medlemmer af Bylauget er de til enhver tid fastboende i ovennævnte område.

KAP. 3. BYLAVETS FORMÅL OG OPGAVER.

§ 5. Bylaugets formål er at virke for bevarelsen af områdets kulturelle arv og miljø, samt i videst muligt omfang at støtte og medvirke til fællesaktiviteter blandt beboerne, til fremme af det lokale menneskelige fællesskab.

KAP. 4. MEDLEMMERNES FORHOLD TIL BYLAVET.

§ 6. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til Bylauget henlagte opgaver alene skal  ske ved hjælp af indkomne kontingenter.

§ 7. stk. 1. For opnåelse af stemmeret på generalforsamlingen og valgbarhed til Bylaugets bestyrelse kræves bevis for indbetalt kontingent for det år, hvori generalforsamlingen afholdes. For hvert indbetalt årskontingent gives adgang til højst to stemmer, dog max. én stemme pr. fremmødt medlem.

Stk. 2. Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder, betales kontingent for hver boligenhed.

Stk. 3. Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige stort kontingent for alle ejendomme og boligenheder. En grundejerforening inden for bylaugets område kan aftale at betale kollektivt for alle dens medlemmer. Der betales da 2/3 af almindeligt kontingent for alle dens medlemmer.

§ 8. I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for Bylaugets forpligtelser.

§ 9. Medlemskab ophører automatisk ved fraflytning af Appenæs Bylaugs område.

§ 10. stk. 1. Brug af bådpladser, vinteropbevarings- og stejlepladser samt garnhytter er forbeholdt beboere inden for Bylaugets område, medmindre der foreligger en særlig aftale med bestyrelsen. Brugere har ansvaret for pleje og vedligeholdelse af disse faciliteter.

For bevarelse af garnhytternes oprindelige udseende er det tilladt at skære rør til vedligeholdelse.

Der må ikke oprettes nye bådpladser uden accept fra Bylaugets bestyrelse.

Erhvervede rettigheder kan som hidtil overdrages med ejendommene.

Stk. 2. Strandarealerne må, udover deres rekreative formål, kun anvendes til bådpladser, vinteropbevaring og stejlepladser samt garnhytter.

Stk. 3. Øvrige fællesarealer i den gamle bydel anvendes  udelukkende til grønne områder. Herfra undtaget parkeringspladser ved forsamlingshuset.

Arealerne i Sandbakkerne kan kun anvendes til rekreative formål.

Stk. 4. Bylaugets bestyrelse påser, at fællesarealets størrelse forbliver som aftalt med beboerne i 1955 og godkendt af Landbrugsministeriet i 1958.

KAP. 5. BYLAugETS LEDELSE OG ADMINISTRATION.

§ 11. Generalforsamlingen er Bylaugets højeste myndighed.

§ 12. stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag, herunder offentliggørelse af dagsorden.

Stk. 3. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

Stk. 4. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 5. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3.      Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.

4.      Behandling af bestyrelsens forslag og rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5.      Fastsættelse af kontingent.

6.      Valg af oldermand.

7.      Valg af laugsmedlemmer samt suppleanter.

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.      Eventuelt.

§ 13. stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/20 af Bylaugets stemmeberettigede medlemmer. I begæringen skal dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal afholdelse finde sted inden 6 uger efter begæringens modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

§ 14. stk. 1. Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemning skal være skriftlig.

Stk. 2. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er oldermandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 3. Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten og oldermanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk. 4. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse opsættes referat samt laugets konstituering.

§ 15. Bylaugets bestyrelse vælges på generalforsamlingen i et antal af fem for en toårig periode. Dog vælges oldermanden af generalforsamlingen for ét år. Af de øvrige fire går to – udtaget ved lodtrækning – på valg ved første ordinære generalforsamling. Herefter går to på valg hvert år, efter en toårig periode.

I øvrigt konstituerer laugets bestyrelse sig selv.

Ligeledes vælges der to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne, samt én revisor og én revisorsuppleant.

Bestyrelsessuppleanter vælges for ét år og sidder, når de evt. indtræder i bestyrelsen, til førstkommende generalforsamling.

Revisor og revisorsuppleant vælges for to år ad gangen.

§ 16. stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af Appenæs Bylaugs virke, herunder opsyn med fællesarealer.

Stk. 2. Oldermand og kasserer repræsenterer Bylaugets bestyrelse i økonomisk henseende.

Stk. 3. Bestyrelsen afholder møde så ofte oldermanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 4. Over det under forhandlingerne passerede føres protokol, der skal godkendes af bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig , når mindst tre medlemmer giver møde.

Stk. 6. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er oldermandens stemme afgørende.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ved forfald blandt dens medlemmer supplere sig med en af de valgte suppleanter.

Stk. 8. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af laugets medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

KAP. 6. REGNSKAB OG REVISION.

§ 17. Stk. 1. Bylaugets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet tilstilles revisoren inden den 31. januar og skal være revideret såvel talmæssigt som kritisk. Regnskabet uddeles på generalforsamlingen.

§ 18. stk. 1. Medlemmernes indbetaling foretages ved giro eller indbetaling til laugets konto eller direkte til kassereren. Bylaugets midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i Appenæs Bylaugs navn.

Stk. 2. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 3.000,-.

KAP. 7. FORSKELLIGE BESTEMMELSER.                            

§ 19. Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 20. Generalforsamlingens beslutning om ændring af Bylaugets vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år.

Ovennævnte vedtægter for Appenæs Bylaug er enstemmigt vedtaget på bylaugets generalforsamling onsdag den 19. marts 2014 i Vejlø Sognegård.