Februar 2011

Siden 2006 og i årene herefter har bestyrelsen haft kontakt – mundtligt og skriftligt – med ejeren af Jakobshavn og med Næstved Kommune angående blokering af stien langs Susåen.

En planlagt ekspropriering af stien blev aflyst i sommeren 2010 på grund af ejerens nye planer for området, således som avisen Sjællandske oplyste i en artikel den 21.8. 2010.

I november 2010 bad Næstved Kommune bylauget om et høringssvar vedrørende nedrivning af matriklens ladebygning i forbindelse med forslag til en lokalplan for området. Bestyrelsen gav sin accept til, at laden kunne nedrives; samtidig opfordrede vi til, at en lokalplan og et kommende byggeri i størst muligt omfang skulle tilpasses det gamle fisker- og landsbymiljø i Appenæs. Denne holdning understregede bestyrelsen igen i et brev til Næstved Kommune i januar 2011, idet vi var – og stadig er – noget usikre på, i hvor høj grad byggeriet kan indpasses i det omgivende naturmiljø og i landsbymiljøet som helhed.

For en ordens skyld gør vi opmærksom på, at bylauget i sagens natur ikke har været inddraget i aftalen mellem ejeren af Jakobshavn og Næstved Kommune om matriklens kommende udnyttelse. Bestyrelsen er imidlertid yderst tilfreds med, at den offentlige sti hen over Jakobshavn fremover vil være sikret.

Bestyrelsen har fået oplyst, at Ejendomsudvalget afholder borgermøde om lokalplanen torsdag den 3. marts 2011 og at lokalplanen kommer i høring først i februar
 

Venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Karen Terkelsen, oldermand

PS:
Materialet med plancher og visualiseringer kan ses på kommunens hjemmeside under Ejendomsudvalget (8. november 2010)

En del af materialet til Ejendomsudvalgets møde den 8. november 2010 kan også ses her:

Punkt 253 på dagsordenen (sag253.pdf)

Udkast med inspirationsbilleder (udkast.pdf)

Skitse over området (skitse.pdf)

Visualisering af bebyggelsen (visualisering)