Generalforsamling 2021

Til beboerne i Appenæs

Appenæs Bylaug blev stiftet i 1950 af fremsynede beboere. Deres ønske var at bevare landsbyens fællesskab og byjorden som alles ejendom.

Appenæs Bylaug ejer fortsat byjorden, og alle, der er bosat i Appenæs, er automatisk medlemmer af bylauget. Men kun medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Det er medlemmernes kontingent, der er grundlaget for, at byjorden kan bevares og vedligeholdes til glæde for alle, der færdes i disse rekreative naturområder.

Mød op på generalforsamlingen og vær med til at sætte dit præg på, hvordan bylauget bedst muligt kan fungere til gavn for lokalområdet og for beboerne i Appenæs.

Sæt kryds i kalenderen og mød op til generalforsamling tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 19.00 i Appenæs Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse
  4. Behandling af bestyrelsens forslag og rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af oldermand
  7. Valg af laugsmedlemmer samt suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Spørgsmål, der ikke er rettidigt indsendt, kan ikke sættes under afstemning.

Venlig hilsen

p b v

Grethe Andersen, oldermand

Hasselvænget 14,  4700 Næstved

Vedtægterne kan læses på vores nyopsatte hjemmeside www.appenaes.dk

Indkaldelsen med dagsorden er opsat på bylaugets opslagstavle på gavlen af den gamle brugs samt på hjemmesiden. Referat fra generalforsamlingen bliver opsat samme sted og lægges også ind på hjemmesiden.